ענבר מויאל - פתררו
רו"ח ( משפטנית ),מנהלת אגף חשבות

 
פנייה במייל hashavut@hod-hasharon.muni.il
 

אגף חשבות- ניהול המערך הכספי והחשבונאי של העירייה, תוך קיום תהליכי מבדק ובקרה חשבונאיים ומתן גילוי נאות למצבה הכספי של העירייה.

אגף חשבות מורכב מחשבים המרכזים את הפעילות הכספית של אגפי העירייה השונים כמו כן האגף כולל 3 מחלקות :

 • מחלקת ספקים
 • מחלקת התאמות בנקים
 • מחלקת קופות

תפקידי האגף:

 • הכנת הדוחות הכספיים רבעונים ושנתיים בהתאם לנהלים ודיווחם למשרד הפנים.
 • ריכוז וניהול הפעולות הכספיות של מערכת החשבונות באגפי העירייה.
 • קביעת נהלים והוראות בנושאי כספים וביקורת על ביצועם.
 • הדרכה ופיקוח על החשבים ומנהלי החשבונות.
 • טיפול ואישור הזמנות עבודה ורכש
 • מבדק ובקרה לכלל הפעולות החשבונאיות המתבצעות בספרי העירייה.
 • טיפול בנושאי מיסוי וקשר עם רשויות המס.
 • ליווי עבודת הביקורת על הדוחות הכספיים.
 • קיום מערך בקרה מול בנקים, מוסדות ונותני שירותים שונים.
 • ניהול תזרים המזומנים ומערך האשראי.
 • ניהול הקופה הראשית של העירייה.
 • רישום הלוואות ותחזית פרעון מלוות.
 • ליווי כל נושא ההשקעות בניירות ערך.
 • ליווי ובקרה על קולות קוראים.
 • דיווח שוטף על עסקאות אקראי במקרקעין למע"מ.