המסמכים הנדרשים

  • נסח טאבו עדכני עד 3 חודשים, אם הנכס אינו רשום בטאבו יש להעביר אישור רישום זכויות מהחברה המשכנת / אישור זכויות ממנהל מקרקעי ישראל.
  • חוזה מכר מלא כולל נספחים / חוזה חכירה+ תשריט.
  • במידה ויש שוכרים בנכס, יש להעביר חוזה שכירות עדכני.
  • אישור העדר חובות מים מתאגיד מי הוד השרון- לכל הנכסים למעט קרקע.
  • צילומי ת.ז של הצדדים / התאגדות חברה.
  • הצהרה על העדר חריגות חתומה בפני עו"ד חובה בכל נכס שאינו קומת ביניים /קרקע.

אישור היעדר חריגות.pdf