בקשה לרישום בטאבו

על-פי סעיף 324 לפקודת העיריות ולהוראות סעיף 27 לחוק המקרקעין, העברת הזכויות בנכס מותנית בהצגת תעודה מהעירייה המופנית לרשם המקרקעין, ולפיה שולמו במלואם כל החובות המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס ביחס לנכס כולו. תעודה זו מהווה תנאי להסדרת הליך רישום הבעלים ברשם המקרקעין (טאבו).

על מנת שנוכל להנפיק תעודה זו, עליך להגיש מסמכים כמפורט מטה ולשלם את אגרת התעודה. לאחר מכן נבדוק כי כל התשלומים בגין הנכס ובכללם: ארנונה, אגרות והיטלים לרבות היטלי השבחה, וכן מים וביוב סולקו במלואם.

במסגרת הטיפול בבקשה לקבלת תעודה לרשם המקרקעין (לטאבו) ייתכן ותבוצע ביקורת בנכס לצרכי ארנונה.
תוקף התעודה- עד שנה ממועד אישור הבקשה עבור דירות כלואות (דירות כלואות הינן דירות שאינן דירות קרקע, דירות גן,דירות שהינן בקומה עליונה ,דירות דופלקס ובתי קרקע).

עבור יתר הנכסים ,שאינן כלואות תוקף האישור-עד חצי שנה ממועד אישור הבקשה.
בתנאי ששולמו מלוא התשלומים המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס, כהגדרתו בפקודות העיריות, בגין הנכס לתקופה זו.

הגשת הבקשה ואופן קבלת התעודה:

תהליך הנפקת התעודה לרשם המקרקעין (טאבו) נעשה באגף הגבייה, בהגשת בקשה בכתב או בדואר אלקטרוני.
לטופס הבקשה
אגף הגבייה- ברח` הבנים 14 הקומה 6 כניסה א` הוד השרון בהגשת בקשה למייל בכתובת https://www.hod-hasharon.muni.il/1311/

קבלת התעודה לרשם המקרקעין כרוכה בתשלום אגרה בסכום של 74 ₪.

ניתן לשלם במחלקת גביה באשראי או צ`ק.

לאחר הפקת האישור האגף תיצור קשר טלפוני או באמצעות דואר אלקטרוני או דואר, בהתאם לבקשת מבקש הבקשה ניתן יהיה לאסוף את הבקשה ממשרדי האגף ולהמשיך את תהליך העברת הזכויות אצל רשם המקרקעין.

שים לב: לאחר בדיקת הבקשה והמסמכים הנדרשים, מגיש הבקשה עשוי להתבקש להשלים מסמכים נוספים ע"י נציג טאבו, בהתאם לצורך.

אופן הגשת הבקשה

יש למלא לטופס הבקשה לקבלת תעודה לרשם המקרקעין להעברת הזכויות בנכס ולרשום על הטופס את מספר חשבון הלקוח ומספר נכס/מספר ארנונה.

מסמכים לצורך הגשת בקשה לאישור טאבו:
לצורך משכנתא:

 1. נסח טאבו עדכני מהחודש האחרון.
 2. לצרף צילומי ת.ז ויפויי כוח לפי הצורך.
 3. במידה וישנם שוכרים בנכס, יש להציג חוזה שכירות בתוקף.


(בדירות כלואות –לצורך העברה על שם קבלן/רישום הנכס על שם המבקש (הערה:מדובר בנכסים עבור רוכשים היסטוריים שלא רכשו מקבלן

לצורך העברה על שם מקבלן:
 

 1. נסח טאבו עדכני –עד 3 חודשים.
 2. חוזה רכישה. מלא כולל נספחים.
 3. במידה וישנם שוכרים בנכס, יש לצרף חוזה שכירות בתוקף.
 4. לצרף צילומי ת.ז ויפויי כוח לפי הצורך.
 5. אישור העדר חובות מתאגיד מי הוד השרון(למעט בקשות לקרקעות)-הבנים 14 כניסה ב` קומה 4.


בדירות כלואות-לצורך מכירת דירת מגורים:
 

 1. נסח טאבו עדכני עד 3 חודשים
 2. חוזה מכר מלא הכולל נספחים תאריך מסירת חזקה .
 3. במידה וישנם שוכרים בנכס, יש להציג חוזה שכירות בתוקף.
 4. אישור העדר חובות מתאגיד מי הוד השרון (למעט בקשות לקרקעות) רחוב הבנים 14 כניסה ב , קומה 4.
 5. לצרף צילומי ת.ז ויפויי כוח לפי הצורך.


לצורך מכירת דופלקס, פנטהאוז, דירת גן, דירה בקומה עליונה, בית פרטי מסחר ועסקים וכו`:
 

 1. נסח טאבו עדכני עד 3 חודשים.
 2. לצרף צילומי ת.ז ויפויי כוח לפי הצורך.
 3. חוזה מכר הכולל תאריך מסירת חזקה.
 4. מידה וישנם שוכרים בנכס, יש להציג חוזה שכירות בתוקף.
 5. אישור העדר חובות מתאגיד מי הוד השרון(למעט בקשות לקרקעות) – הבנים 14 כניסה ב` ,קומה 4.
 6. טופס העדר חריגות להורדה לחץ כאן
 7. הצהרה על היעדר חריגות בנייה. יש למלא טופס הצהרה חתום בפני עו"ד ו/או הזמנת פיקוח על הבנייה.


לצורך צו רישום בית משותף (מגורים/מסחר עסקים):
 

 1. נסח טאבו עדכני עד 3 חודשים.
 2. צילום תקנון מוסכם.

מסמכים אחרים הנדרשים לביצוע העברה בטאבו על פי סוג הבקשה :
 

 1. חכירה – חוזה חכירה מקורי/שטר חכירה, חוזה חכירה עדכני.
 2. העברה ללא תמורה- תצהיר של שני הצדדים חתום בפני עורך דין, חוזה של מעביר הזכויות.
 3. העברה עפ"י הסכם גירושין- הסכם גירושין חתום ע"י בית משפט
 4. העברת בעלות עפ"י צו ירושה -צו ירושה חתום ע"י בית משפט .
 5. העברה מנאמן לנהנה – הודעת נאמנות ממס שבח / הסכם נאמנות
 6. לפירוק חברה – צו פירוק חברה ופרוטוקול פירוק בחתימת המפרק, תדפיס מרשות התאגידים ואישור מס שבח
 7. הסכם שיתוף- חוזה להסכם שיתוף

משך הטיפול בבקשות כדלהלן:

בקשות לאישורי משכנתא ובקשות לדירות כלואות(למעט גן , גג, דופלקס עפ"י המפורט מעלה) – 3 ימי עסקים מיום הגשת הבקשה.
בקשות לבתים פרטיים לרבות דירות גן, גג, דופלקס– טיפול מיום הגשת המסמכים במלואם.
משך זמן טיפול של בקשה שנדרש עבורה טיפול שמאי חיצוני(עבור היטל השבחה) הינו עד כ-90 ימי עסקים.
עבור בניין שלם או קרקעות/שטח אדמה ריק - כ- 90 ימי עסקים.

לבירורים בנושא אישורים לטאבו בלבד יש לפנות למייל בכתובת https://www.hod-hasharon.muni.il/1311/
ולכתוב בכותרת המייל "ברור טאבו".

מה עליי לעשות כדי להאריך את תוקף התעודה?

להארכת תוקף התעודה יש להעביר תעודה מקורית. למחלקת הגביה התעודה המחודשת תימסר
רק לאחר סילוק כל החובות עד תאריך תוקף התעודה המחודשת. ניתן להאריך אישור עד שנה מיום הנפקתו.
עפ"י סוג הנכס עפ"י המפורט מעלה.

הארכת תוקף התעודה כרוכה בתשלום אגרה בסך של 11 ₪.