מספר / שם פריט: 2.1 – גז
מספר פריט: 2.1 ה
תאור העסק טעון הרישוי: תיקון מיכלים
מטרות הרישוי

  • הבטחת איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים
  • הבטחת בטיחותם של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו 
  • קיום הדינים הנוגעים לכבאות 

חיקוק אחר 

מדיניות העירייה

  • מיקום מותר באזורי תעשיה ומלאכה נווה נאמן וגיל עמל.

מספר / שם פריט: 2.2 – דלק לסוגיו
מספר פריט: 2.2 א
תאור העסק טעון הרישוי: תחנת דלק ותדלוק
מטרות הרישוי

  • הבטחת איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים
  • מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות
  • הבטחת בטיחותם של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו
  • הבטחת בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים
  • קיום הדינים הנוגעים לכבאות

דרישות העירייה

מדיניות העירייה:

  • ההקמה תהיה בכפוף להנחיות תכנית המתאר הארצית תמ"א 4/18 בהתייחס לסוג התחנה, בדגש על מרחקי בטיחות הנדרשים מהשימושים הגובלים בסביבה.