עיריית הוד השרון

הודעה על כוונה להקצאת קרקע בהליך מקוצר

בכוונת עיריית הוד השרון להקצות בהליך מקוצר, לתקופה של שנה אחת, מבנה ברח' החרש המהווה חלק מחלקה 320 בגוש 6574, למטרת הפעלת שירותי חירום.

בכוונת הנהלת העירייה לייעד את המבנה בפרוגרמה למבני ציבור למטרת שירותי חירום.

לעיריית הוד השרון הוגשה בקשה להקצאה מאת מגן דוד אדום בישראל, למטרת הפעלת נקודת הזנקה לאמבולנס בשגרה ובחרום.

גוף ציבורי המבקש להגיש בקשות לשימוש במבנה הנ"ל למטרה לעיל או להביע התנגדות – הכל בכפוף לאמור בפרוגרמה – יגיש בקשה או התנגדות תוך 14 ימים ממועד פרסום זה.

לקבלת פרטים ומסמכי בקשה להקצאת קרקע ניתן לפנות למחלקת נכסים רחוב יהושע בן גמלא 28 הוד השרון, טלפון: 09-7759730.

ההקצאה כפופה לנוהל משרד הפנים שפורסם בחוזר מנכ"ל 5/2001, על תיקוניו, והודעה זו הינה על פיו.

                                                                                                 

עיריית הוד השרון