הודעה בדבר התקשרות בפטור ממכרז

עיריית הוד השרון מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם החברה לקידום החינוך והתרבות בהוד השרון מיסודה של הסוכנות היהודית לא"י בע"מ (510662332), המפעילה ברחבי העיר פעילויות חינוך, תרבות, פנאי וספורט, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(2)(ג) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח-1987, לצורך השכרת שטח משרדים במבנה הידוע כאולם "מופת", הנמצא ברחוב יהושע בן גמלא 26 (חלקה 275 בגוש 6455) בהוד השרון.

המשרדים נדרשים לחברה באופן נלווה לפעילויות התרבות שהיא תקיים במבנה ולצורך הפעילות המנהלתית והתפעולית של החברה בתחומי החינוך, התרבות, הפנאי והספורט עבור העירייה ברחבי העיר.

עבור השימוש במשרדים תשלם החברה לעירייה דמי שימוש בהתאם לחוות דעת שמאית.

ההתקשרות האמורה תכנס לתוקף בתוך 10 ימים ממועד פרסום הודעה זו.