במסגרת תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) תשנ"ג- 1993, נוסף לסעיף 3ו` לתקנות, האפשרות למועצת העיר לתת הנחה שאינה עולה על 5%  למשרת מילואים פעיל, כהגדרתו בחוק שירות המילאוים, התשס"ח-2008.
 

בהמשך לנ"ל, מועצת העיר אישרה הנחה של 5% בארנונה למשרתי מילואים כלהלן -

  1. התושב הנו בשירות מילאוים פעיל כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התסש"ח 2008, המחזיקים בתעודת משרת מילאוים פעיל תקפה שניתנה לו ע"י צבא הגנה לישראל או באישור תקף שניתן לו ע"י צבא הדנה לישראל על שירות מילואים פעיל.
  2. התושב הנו חייל מילואים שעשה 20 ימ"ש מצטברים לפחות, בתקופה של שלוששנים רצופות או חלק מהן או לחלופין חייל מילואים שטרם מלאו 3 שנים לשחרור וביצע 14 ימי שמ"פ בתקופה של שנה או שנתיים צמודות אחת לשנייה.
  3. התושב רשום כמחזיק בנכס המשמש למגורים בעיר.
  4. הנחה תינתן החל מה 1.1.2020

להורדת טופס בקשה לחץ כאן