תושב/ת יקר/ה,

עיריית הוד השרון מעניקה הנחות בארנונה בהתאם לחוקי המדינה (תקנות ההסדרים במשק המדינה) ולתקנות משרד הפנים.

בקישור מטה מפורטת רשימת ההנחות המלאה:

לחוברת מידע והסברה 2021 לתשלומי ארנונה *יש לפתוח בדפדפן כרום

להנחה לנזקק - ועדת הנחות

תנאים כללים למתן הנחה בארנונה לתושב/ת

  • רשום ברשם האוכלוסין בתחום העיר הוד השרון
  • רשום בתחום רשות המקומית אחרת, עליו להמציא אישור הרשות המקומית בה הוא רשום, כי אינו מקבל באותה רשות מקומית הנחה מארנונה.
  • חייב להיות רשום כי "מחזיק" בנכס ברישומי העירייה.
  • הזכאי ליותר מהנחה אחת, יקבל הנחה אחת בלבד-הגבוהה מבניהן.
  • בבעלותיו יותר מדירה בהוד השרון, זכאי להנחה אחת בלבד בנכס בו הוא מתגורר.
  • הגשת בקשה להנחה אינה דוחה את מועד התשלום, ולא יהיה בה כדי לעכב הליכי אכיפה.
  • בקשה תידון לגבי השנה הנוכחית בלבד, ולא תינתן הנחה בגין שנים עברו.
  • זכאי להנחה, שקיבל הנחה ולא שילם את יתרת חובו עד סוף שנת המס. תבוטל לו ההנחה השנתית.
  • לא תתקבל הנחה בשם של אדם אחר, אלא אם צורף ייפוי כוח מתאים.

הגשת בקשת הנחה מקוונת