דרישות ייחודיות
הגדרת אזורי העיר (ייעודים כהגדרתם בתב"ע) 

  • אזור מגורים – אזור המיועד למגורים בלבד
  • אזור מגורים עם חזית מסחרית – מבנה המשלב מגורים עם מסחר בקומותיו התחתונות
  • אזור תעסוקה למיניהם (כמוגדר בתב"ע)
  • שימוש חורג – שימוש בניגוד לתב"ע הניתן לתקופה מוגבלת על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

בעל עסק זכור:

הדין המחייב הוא על פי התב"עות החלות על כל מגרש ומגרש.

להלן מרוכזים פריטי עיסוק קיימים בצו רישוי עסקים וקיימים, או עשויים לקום בהוד השרון.

לכל קבוצת עסקים ולכל סוג עסק בקבוצה זו קיימות דרישות ייחודיות של עיריית הוד השרון להקמתו ולהפעלתו של העסק בהוד השרון, כפי שמפורט בהמשך.

דרישות העירייה מבטאות דרישות של אגפים, ו / או מחלקות ו / או גורמים רלוונטיים אחרים כמו היחידה האזורית לאיכות הסביבה (רעננה) או תאגיד המים מי השרון.

דרישות העירייה לכל העסקים טעוני הרישוי

בעל העסק ימלא את כל הדרישות הרלוונטיות לעסקו המופיעות בפרק:

"דרישות כלליות מעסקים"