דע את זכויותיך

מידע מוקדם: להקמת עסק יש משמעויות כלכליות כבדות. לכן כדאי שתבדוק ברשות המקומית, בטרם התקשרת בקשר חוזי, האם העסק טעון רישוי, עומד בדרישות חוקי התכנון והבנייה, מהם התנאים לקבלת הרשיון ומהן ההנחיות לאופן הגשת הבקשה.

ערעור: ניתנת לך אפשרות להגיש ערעור לבית המשפט מחוזי / בית דין לעניינים מנהליים, על סירוב למתן רשיון ביטול רשיון, או לגבי תנאים שלדעת המבקש אינם סבירים.

השגה: ניתנת לך אפשרות להגיש השגה לכל אחד מנותני האישור, או לרשות הרישוי לגבי קביעת תנאים חריגים שניתנו לדעתך. זכות ההשגה ניתנת רק לגבי פריטים להם נקבע מפרט אחיד.

ביטול רשיון:ביטול רשיון עסקך יכול להתבצע רק לאחר שיתאפשר לך להביא את טענותיך בפני הרשות המקומית ובירור ברשות הרישוי לגביהן.

 

דע את חובותיך

הצגת רשיון: החוק מחייב אותך להציג את רשיון העסק במקום בולט.

עמידה בדרישות הרישוי: ראוי שתדע כי ביצוע חלקי של התנאים והדרישות של גורמי האישור לא יאפשרו לך לקבל רשיון עסק, השקעתך עלולה לרדת לטמיון והינך צפוי לעונשים קבועים בחוק.

רשיון מחדש עליך להגיש בקשה חדשה לרשיון עסק לאחר כל שינוי במהות העסק, בבעלות העסק, במבנה העסק, או כל שינוי אחר בתנאי הרשיון.

זכות כניסה: על פי סעיף 28 לחוק רישוי עסקים עליך לאפשר לכל ממלאי התפקידים כמפורט בחוק להיכנס למקום העסק על מנת לבדוק אם מולאו תנאי הרישיון.


מחובתך להתיר כניסה זו!