נוסח חוקי העזר מובא לנוחיות הציבור. הנוסח המחייב הינו הנוסח המפורסם ברשומות.

אתר משרד הפנים - מידע על רשויות מקומיות