מספר פריט: 3.1 
תאור העסק טעון הרישוי: בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה
מטרות הרישוי

 • הבטחת איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים
 • מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות.
 • הבטחת בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים
 • קיום הדינים הנוגעים לכבאות 

חיקוק אחר

 • תקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות), התשכ"ד-1964
 • תקנות מחלות בעלי חיים (בתי שחיטה לעופות), התש"ך-1960

מדיניות העירייה

 • לא תותר הקמה בתחומי העיר

קבוצת משנה – 3.2: בעלי חיים, לרבות ימיים
מספר פריט: 3.2 א 
תאור העסק טעון הרישוי:

 • בעלי חיים, למעט עופות – גידולם, אחזקתם, טיפול בהם

מטרות הרישוי: 

 • הבטחת איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים.
 • מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות 
 • קיום הדינים הנוגעים לכבאות

דרישות העירייה

מדיניות העירייה

 • הקמה אסורה באזור המיועד למגורים בלבד.

מספר / שם פריט: 3.4 – חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי
מספר פריט: 3.4 ג
תאור העסק טעון הרישוי: מכירתם
מטרות הרישוי

 • הבטחת איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים
 • קיום הדינים הנוגעים לכבאות

חיקוק אחר

 • תקנות מחלות בעלי חיים (תכשירים כימיים), התשמ"ב-1982

מדיניות העירייה