הארנונה היא מס המוטל על ידי הרשות המקומית על המחזיק למעשה בנכס, (בעל הנכס או השוכר בנכס) ומטרתה לממן את הפעילויות השונות של הרשות

סוגי הנכסים עליהם מוטלת הארנונה הם:
בנין, אדמה חקלאית, וקרקע תפוסה, (כמשמעותם בסעיף 269 לפקודת העיריות) הנמצאים בתחום שיפוט הרשות המקומית.

החיוב הינו שנתי ומתייחס לתקופה שבין 1 בינואר ל 31 בדצמבר לאותה שנה.

תעריפי הארנונה נקבעים בצו הארנונה עליו מחליטה מועצת הרשות המקומית וממילא שונים מרשות לרשות.

עם זאת יצוין כי בתקנות ההסדרים במשק המדינה נקבעו סכומי מינימום ומקסימום החלים על כל הרשויות המקומיות ואין הן רשאיות לחרוג מסכומים אלו.

כיצד נקבע חישוב הארנונה ?

שיעורי הארנונה נקבעים בצו המסים הנקבע ומאושר (מידי שנה) על ידי מועצת הרשות המקומית לגבי כל נכס (בנין , אדמה חקלאית או קרקע תפוסה) בהתחשב בארבעה קריטריונים עיקריים:

  •  סוג הנכס
  •  שטחו (במ"ר)
  •  שימושו
  •  האזור בו נמצא הנכס.

חישוב הארנונה נקבע כמכפלת שטח הנכס בתעריף שנקבע על ידי מועצת הרשות המקומית.

חוברת מידע והסברה לתשלומי ארנונה

לחוברת דפדוף לחץ כאן *יש לפתוח בדפדפן כרום
חוברת להורדה