מספר / שם פריט: 4.2 – בית אוכל- מקום הכנה או הגשת מזון לצריכה במקום או מחוצה לו, למעט עסק כמפורט בפריט 4.6
מספר פריט: 4.2 א
תאור העסק טעון הרישוי: בית קפה, מסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום.
מטרות הרישוי

 • מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות הבטחת בטיחותם של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו
 • הבטחת בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים
 • קיום הדינים הנוגעים לכבאות 

דרישות העירייה

 • בית אוכל לסוגיו השונים, יבצעו פעולות של קלייה, אפייה, טיגון, צלייה וכדומה בתנורים המופעלים ע"י חשמל או גז בלבד.
 • בעל עסק שמפעילותו קיים פוטנציאל לגרימת ריחות, לרבות כתוצאה מקלייה, אפייה, טיגון, צלייה וכדומה, יגיש תוכנית ומפרט טכני למניעתם של מפגעי הריח על פי מסמך הנחיות היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון " דרישות והנחיות עיקריות לקבלת רישיון עסק לעניין איכות אויר. (מצורף קישור – עמודים 47 עד 52 במסמך המקושר) וימלא אחר כל הממצאים של התוכנית והמפרט הטכני לאחר אישורם על ידי היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון. 
 • בעל העסק יתקין ויפעיל מפריד שומן, בנפח ובטכנולוגיה כזאת שתאפשר לעסק לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב, תשע"ד -2014) כללים
 • בעל העסק יתחזק את מפריד השמן/דלק על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד בתדירות המאפשרת לעסק לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב, תשע"ד -2014 כללים .תכולת המפריד תפונה רק לאתר מורשה על פי דין.
 • בעל העסק ישמור קבלות ואישורים על פינוי וקליטה המעידים על כך שפינה את המפריד לאתר מורשה, כאמור ועל ידי מוביל המאושר על פי חוק, למשך 3 שנים בעסקו ויציגם ליחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון, או לתאגיד המים, עפ"י דרישה. 
 • בעל העסק יתקין בשטח העסק מיכל ייעודי לאיסוף שמן מאכל משומש. המיכל יהיה משולט ויעמוד על מאצרה בנפח 110%. השמן המשומש יפונה לחברה שאושרה לכך על פי דין. אישורי פינוי וקליטה המעידים על כך שפינה את השמן המשומש כאמור ועל ידי מוביל המאושר עפ"י החוק, יישמרו בעסק למשך 3 שנים ויוצגו ליחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון עפ"י דרישה.
 • בעל העסק יעמוד בכל הדרישות המפורטות במסמך היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון "פריטי.עיסוק.תנאים.סביבתיים" 
 • בעל העסק יעמוד בכל הדרישות המפורטות במסמכי היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון:
 • בעל עסק שבעסקו יש טיפול בבשר, יעמוד בכל האמור בפרק דרישות כלליות מעסקים – "עסק שיש בו אחסנה, טיפול, או הגשה של בשר ומוצריו".
 • בעל העסק יעמוד בכל הדרישות המפורטות במסמך המחלקה הוטרינרית פרק "מסעדות – בתי אוכל.
 • בעל העסק יגיש עם הבקשה לרשיון עסק מסמך פרשה טכנית לבתי אוכל כשהוא ממולא על כל פרטיו וחתום.
 • בעל העסק יעמוד בכל הדרישות המפורטות במסמך המחלקה לרישוי עסקים "מדריך לבית אוכל".
 • בעל עסק יעמיד שולחנות וכסאות רק לאחר שקיבל היתר לכך מאת המחלקה לחזות העיר ועמד בתנאיו כמפורט במסמך המחלקה 
 • בעל עסק יקים פרגודים (סגירת חורף) רק לאחר שקיבל היתר לכך מאת מינהל ההנדסה.

 מדיניות העירייה

 • הקמה אסורה באזור המיועד למגורים בלבד.
 • הקמה אסורה באזור מגורים עם חזית מסחרית בו לא ניתן להתקין אמצעים לטיפול במזהמי אוויר הנוצרים כתוצאה מפעילות של טיגון, צלייה, קלייה ובישול – כאשר הנושא רלוונטי לבית האוכל האמור.

 

קבוצת משנה – 4.2: בית אוכל – מקום הכנה או הגשה של מזון לצריכה במקום או מחוצה לו, למעט עסק כמפורט בפריט 4.6
מספר פריט: 4.2 ב 

תאור העסק טעון הרישוי:

 • מזנון, בית אוכל אחר לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום

מטרות הרישוי: 

 • מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות
 • הבטחת בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים
 • קיום הדינים הנוגעים לכבאות 

דרישות העירייה

 • בית אוכל לסוגיו השונים, יבצעו פעולות של קלייה, אפייה, טיגון, צלייה וכדומה בתנורים המופעלים ע"י חשמל או גז בלבד.
 • בעל עסק שמפעילותו קיים פוטנציאל לגרימת ריחות, לרבות כתוצאה מקלייה, אפייה, טיגון, צלייה וכדומה, יגיש תוכנית ומפרט טכני למניעתם של מפגעי הריח על פי מסמך הנחיות היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון "דרישות והנחיות עיקריות לקבלת רישיון עסק לעניין איכות אויר". וימלא אחר כל הממצאים של התוכנית והמפרט הטכני לאחר אישורם על ידי היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון. מסמך היחידה האזורית לאיכות הסביבה
 • בעל העסק יתקין ויפעיל מפריד שומן, בנפח ובטכנולוגיה כזאת שתאפשר לעסק לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב, תשע"ד -2014) כללים
 • בעל העסק יתחזק את מפריד השמן/דלק על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד בתדירות המאפשרת לעסק לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב, תשע"ד -2014 כללים
  תכולת המפריד תפונה רק לאתר מורשה על פי דין.
 • בעל העסק ישמור קבלות ואישורים על פינוי וקליטה המעידים על כך שפינה את המפריד לאתר מורשה, כאמור ועל ידי מוביל המאושר על פי חוק, למשך 3 שנים בעסקו ויציגם ליחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון, או לתאגיד המים, עפ"י דרישה.
 • בעל העסק יתקין בשטח העסק מיכל ייעודי לאיסוף שמן מאכל משומש. המיכל יהיה משולט ויעמוד על מאצרה בנפח 110%. השמן המשומש יפונה לחברה שאושרה לכך על פי דין. אישורי פינוי וקליטה המעידים על כך שפינה את השמן המשומש כאמור ועל ידי מוביל המאושר עפ"י החוק, יישמרו בעסק למשך 3 שנים ויוצגו ליחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון עפ"י דרישה.
 • בעל העסק יעמוד בכל הדרישות המפורטות במסמך היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון "פריטי.עיסוק.תנאים.סביבתיים".
 • בעל העסק יעמוד בכל הדרישות המפורטות במסמכי היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון 
 • בעל עסק שבעסקו יש טיפול בבשר, יעמוד בכל האמור בפרק דרישות כלליות מעסקים – "עסק שיש בו אחסנה, טיפול, או הגשה של בשר ומוצריו".
 • בעל העסק יעמוד בכל הדרישות המפורטות במסמך המחלקה הוטרינרית פרק "מסעדות – בתי אוכל.
 • בעל העסק יגיש עם הבקשה לרשיון עסק, למחלקת רישוי וקידום עסקים מסמך פרשה טכנית לבתי אוכל כשהוא ממולא על כל פרטיו וחתום.
 • בעל העסק יעמוד בכל הדרישות המפורטות במסמך המחלקה לרישוי עסקים "מדריך לבית אוכל"".
 • בעל עסק יעמיד שולחנות וכסאות רק לאחר שקיבל היתר לכך מאת המחלקה לחזות העיר ועמד בתנאיו כמפורט במסמך המחלקה 
 • בעל עסק יקים פרגודים (סגירת חורף) רק לאחר שקיבל היתר לכך מאת מינהל ההנדסה.

מדיניות העירייה

 • הקמה אסורה באזור המיועד למגורים בלבד.
 • הקמה אסורה באזור מגורים עם חזית מסחרית בו לא ניתן להתקין אמצעים לטיפול במזהמי אוויר הנוצרים כתוצאה מפעילות של טיגון, צלייה, 
  קלייה ובישול – כאשר הנושא רלוונטי לבית האוכל האמור.


קבוצת משנה – 4.6: מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם 
מספר פריט: 4.6 ג 

תאור העסק טעון הרישוי:

 • איחסון מזון

מטרות הרישוי: 

 • הבטחת בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים
 • קיום הדינים הנוגעים לכבאות
 • חיקוק אחר (לחוק רישוי עסקים) שעל בעל העסק לעמוד בו: צו סחר

דרישות העירייה

מדיניות העירייה

 • הקמה אסורה באזור המיועד למגורים בלבד.

קבוצת משנה – 4.6: מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם
• מספר פריט: 4.6 ד 

תאור העסק טעון הרישוי:

 • הובלתו, הפצתו או חלוקתו.

מטרות הרישוי: הבטחת בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים

דרישות העירייה

קבוצת משנה – 4.7: מזון לרבות משקאות - מכירתו
מספר פריט: 4.7 ב 

תאור העסק טעון הרישוי:

 • מרכול – מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון

מטרות הרישוי:

 • הבטחת בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים
 • קיום הדינים הנוגעים לכבאות

דרישות העירייה

מדיניות העירייה:

 • מיקום מותר באזור מסחר או מגורים משולב עם מסחר

קבוצת משנה – 4.7: מזון לרבות משקאות – מכירתו 
מספר פריט: 4.7 ג 

תאור העסק טעון הרישוי:

 • אטליז – מכירת בשר, עופות או דגים שאינם קפואים

מטרות הרישוי: 

 • מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות
 • הבטחת בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים
 • קיום הדינים הנוגעים לכבאות

דרישות העירייה

 • בעל העסק יתקין ויפעיל מפריד שומן, בנפח ובטכנולוגיה כזאת שתאפשר לעסק לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב, תשע"ד -2014) כללים
 •  בעל העסק יתחזק את מפריד השמן/דלק על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד בתדירות המאפשרת לעסק לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב, תשע"ד -2014 כללים.
  תכולת המפריד תפונה רק לאתר מורשה על פי דין.
  בעל העסק ישמור קבלות ואישורים על פינוי וקליטה המעידים על כך שפינה את המפריד לאתר מורשה, כאמור ועל ידי מוביל המאושר על פי חוק, למשך 3 שנים בעסקו ויציגם ליחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון, או לתאגיד המים, עפ"י דרישה. 
 • בעל עסק שבעסקו יש טיפול בבשר, יעמוד בכל האמור בפרק דרישות כלליות מעסקים – "עסק שיש בו אחסנה, טיפול, או הגשה של בשר ומוצריו".
 • בעל העסק יעמוד בכל הדרישות המפורטות במסמך המחלקה הוטרינרית  פרק"תנאים לרישיון עסק- אטליז": פרק " פרשה טכנית לאטליז", פרק " מסמכים שיש לצרף לרישיון לאטליז" , פרק "תנאים לרישיון עסק למכירת דגים"

 

מדיניות העירייה

 • הקמה אסורה באזור המיועד למגורים בלבד.