• מספר / שם פריט: 5.1 – אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים
  • מספר פריט: 5.1 ב
  • תאור העסק טעון הרישוי: איסופה, הובלתה.

מטרות הרישוי הבטחת איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים

חיקוק אחר תקנות התעבורה

 

דרישות העירייה

בעל העסק יבצע שטיפה וחיטוי של רכבים ושל כלי אצירה לפסולת, למעט כלי אצירה לפסולת יבשה, רק בתחנת מעבר, או באתר סילוק פסולת שאושרו על ידי המשרד להגנת הסביבה.
מדיניות העירייה
לא תותר הקמה בתחומי העיר.

 

  • מספר / שם פריט: 5.3 – שפכים וקולחין
  • מספר פריט: 5.3 ג

תאור העסק טעון הרישוי: הובלתם במיכליות.
מטרות הרישוי

  • הבטחת איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים
  • הבטחת בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים

חיקוק אחר חוק שירותי הובלה

 

דרישות העירייה שטיפת המיכליות תתבצע אך ורק בתחום מתקן לטיפול בשפכים שיאושר לכך ע"י הרשות או המשרד להגנת הסביבה.

 

מדיניות העירייה לא תותר הקמה בתחומי העיר.