עיריית הוד השרון מספקת מגוון אתרי צילום יחודים ומגוונים ברחבי העיר החל מטבע עירוני במרכז. כל צילום במרחב הציבורי ובמבנים עירוניים מחייב קבלת אישור בכתב מהעירייה. מטרת האישור לאפשר צילום במרחב הציבורי להפקות השונות יחד עם שמירת הסדר הציבורי ומניעת מטרד לתושבות ולתושבים.

צילומים שמחויבים בקבלת אישור מראש ובכתב מהעירייה:

 1. צילום עבור גוף מסחרי לפרסומת, סרט, תוכנית טלויזיה, סרטון וידאו, קליפ, צילומי אופנה, סטילס.
 2. צילומי סרטי סטודנטים.
 3. צילומים הכרוכים בסגירת המרחב הציבורי או מבני ציבור בכל אתר או חלק ממנו.
 4. צילום במבנים עירוניים: מוסדות ציבור, בניין עירייה, מתקנים ציבוריים, שטחים ציבוריים שמופעלים על ידי תאגידים עירוניים.

מה נדרש לצורך קבלת אישור לצילומים בעיר:

 1. טופס בקשה.
 2. צילום תעודת זהות/תעודת התאגדות של החברה.
 3. מפת איזור הצילום.
 4. תאור הסצנה המצולמת/תקציר הסרט שמבוקש לצלם.

את הבקשה יש להגיש שבועיים לפני מועד הצילום המבוקש למייל Dovrut@hod-hasharon.muni.il

טופס בקשה

הבקשה תועבר לקבלת אישור עקרוני של הגורמים העירוניים הרלוונטים בהתאם לסייגים הנוגעים לתוכן התסריט, שעות הצילום ולחוקי העזר העירוניים:

 • מנהל אגף שפע.
 • מנהל אגף ביטחון.
 • מנהל מחלקת חשמל, ככל שנדרש חיבור לתשתית חשמל עירונית.
 • מנהלת אגף תחבורה, ככל שנדרש סגירת כבישים/שינוי בהסדרי תנועה.
 • מנהל אגף רלוונטי במקרה של צילום במבני חינוך/רווחה/מתקני ספורט.
 • אישור חברה עירונית במקרה של צילום במתקן שמופעל על ידי חברה עירונית.
 • אישו משטרה ככל שיידרש.
 • מקרה חריג כגון צילומים תקופה ממושכת, מספר משתתפים גדול באתר, שימוש בציוד חריג וכו', תשלח הבקשה גם לאישור מחלקת נכסים והיעוץ המשפטי.

ככל שיתקבל אישור עקרוני מהגורמים הרלוונטים:
יחתום המבקש על כתב התחייבות בנוסח הרצ"ב וכן ימציא אישור ביטוח חתום על ידי חברת הביטוח מטעמו.

דוברות העירייה תפיק אישור בכתב על ביצוע הצילומים בימים ובשעות שאושרו וכן תידע את כל הגורמים הרלוונטים בדבר מועד הצילומים ומיקומם.