מספר / שם פריט: 7.7 – עינוג ציבורי
מספר פריט: 7.7 ו
תאור העסק טעון הרישוי: דיסקוטק
מטרות הרישוי

  • מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות
  • קיום הדינים הנוגעים לכבאות

דרישות העירייה

המרחב להשמעת מוסיקה, כולל כל מערכות ההגברה הקולית, יהיה בחלל פנימי של מבנה העסק וללא פתחים כלפי חוץ. אם קיימים פתחים כלפי חוץ, חובה שיהיו סגורים באופן קבוע ושיהיו בעלי כושר בידוד אקוסטי גבוה.
בעל העסק יקיים את כל האמור במסמך היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון "פריטי.עיסוק.תנאים.סביבתיים" 

בעל העסק יקיים את כל האמור בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990

בעל העסק יקיים את כל האמור במסמך היחידה האזורית לאיכות הסביבה לענייני רעש. לחץ לקישור 1. לחץ לקישור 2.
מדיניות העירייה

  • לא תאושר הקמה באזור המיועד למגורים בלבד ולא באזור מגורים עם חזית מסחרית.
  • הקמה תותר רק באזורי תעשייה, בכפוף לפתרונות אקוסטיים אשר עומדים בתקנות היחידה האזורית לאיכות הסביבה.

 

קבוצת משנה – 7.8: קייטנות
מספר פריט:7.8 א
תאור העסק טעון הרישוי:  קייטנה
• מטרות הרישוי

  • הבטחת בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים
  • קיום הדינים הנוגעים לכבאות

חיקוק אחר (לחוק רישוי עסקים) שעל בעל העסק לעמוד בו: חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש"ן-1990 (להלן – חוק הקייטנות)

 

דרישות העירייה

מאת המחלקה לרישוי וקידום עסקים.

מדיניות העירייה

  • הקמה אסורה באזור המיועד למגורים בלבד.