צו הארנונה לעיריית הוד השרון לשנת הכספיים 2020

 

בהתאם להוראות סעיפים 7 ,9 ,ו-10 לחוק ההסדרים במשק המדינה ( תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב ), התשנ"ג-1992 ולסעיפים 17 ו-18 לחוק ההסדרים במשק המדינה ( תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2009- התש"ע), מודיעה עיריית הוד השרון על תעריפי הארנונה לשנת 2019 כמפורט להלן :

 

1. הגדרת אזורים לצורך חישוב הארנונה :
לצורך דירוג חישוב הארנונה הכללית חולק תחום שטח העיר לאזורים הבאים :
א. אזור 1 - כל שטח העיר למעט האזורים המפורטים באזור 2 .

ב. אזור 2 - שכונות: גיל עמל, בלוקונים, הפועל המזרחי ב`, נוה נאמן, נוה הדר, גני צבי, שיכון גיורא, שיכון שרת רחובות בגוש 6410, רח` שנת היובל.

 

2. הגדרת שטחים לצורך חישוב הארנונה :
א. שטח דירת מגורים - כולל כל השטח שבתוך הדירה (כולל קירות פנים וחוץ),וכן כל שטח מקורה אחר הצמוד לדירה או שאינו צמוד לה, אולם משמש את המחזיקים בדירה, לרבות מרפסות סגורות (עם גג ומעקה) מרפסות גג מקורות ולמעט חניות ומרתפים. לשטח כל דירה בבית משותף יתווסף החלק היחסי של הדירה בחדר המדרגות. השטח שמחוץ לדירה החייב בארנונה, יחויב בתעריף של 34.88 ₪.

ב. שטח מבנה שאינו למגורים - כולל כל השטח הבנוי של המבנה (על פי מידות החוץ של המבנה) בכל הקומות, לרבות מעברים, מסדרונות, מחסנים, סככות, מרפסות יציעים, גלריות, חדרי שירותים, למעט משרדים, וכל מבנה עזר המשמש אותו מחזיק, בין אם אלה מהווים מבנה אחד או מספר מבנים ובין שהם מצויים במפלס אחד או במספר מפלסים, אלא אם צוין במפורש אחרת בצו הארנונה להלן .

 

3. פעילות עסקית בדירת מגורים :
א. בעד פעילות עסקית המנוהלת ע"י המחזיק בדירת מגוריו (בגון קליניקה, משרד עו"ד, קבלת לקוחות וכו`) יחויב המחזיק בארנונה לפי סוג הפעילות העסקית בשיעורים הקבועים בצו, בעד השטח המוגדר בבירור לפעילות זו, או אם אין הבחנה ברורה כאמור - יחויב בעד שטח מינימלי של 20 מ"ר .

ב. בעד פעילות עסקית המנוהלת ע"י המחזיק בדירה שאינה דירת מגוריו, יחויב המחזיק בארנונה לפי סוג הפעילות העסקית בשיעורים הקבועים בצו בעד כל שטח הדירה.

 

4. הנחות :

  1. הגשת הבקשות לוועדת ההנחות לארנונה תהיה עד 30.6.2020 לאחר מועד זה- לא תתקבלנה בקשות נוספות.
  2. הנחות מדינה ינתנו בשיעורים הקבועים עפ"י התקנות וחוק ההסדרים.
  3. על אף האמור בסעיף 38 ב` מובהר כי בהתאם להחלטת המועצה, ההנחות שבהתאם לסעיפים 12 ו-13 לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) התשנ"ג-1993 כדלהלן: 
    1. תקנה מס` 12- "הנחה לבניין חדש" - לא תינתן הנחה לפי סעיף זה.
    2. תקנה מס` 13 – "הנחה לבניין ריק" – תינתן הנחה לתקופה של עד 6 חודשים בשיעור של 100%, לבעל הנכס בלבד.

 

5. מועד תשלום הארנונה :

  • הארנונה תשולם ב-6 תשלומים תקופתיים כדלקמן - 14.11.2020,17.9.2020,17.7.2020,14.5.2020,14.3.2020,14.1.2020
  • הסדר תשלומי ארנונה – על אף מועדי התשלום שנקבעו בסעיף 39, לכל משלם בהוראת קבע, תינתן האפשרות לחלוקת התשלום הדו חודשי לשני תשלומים - שווים, ללא הפרשי ריבית והצמדה. התשלומים באפשרות זו יבוצעו ב – 14 לכל חודש.