בהתאם להוראות סעיפים 9,7 ו-10 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ"ג - 1992 ולסעיפים 17 ו-18 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2009 התש"ע), מודיעה עיריית הוד-השרון על תעריפי הארנונה לשנת 2015, כמפורט להלן:

 

1. הגדרת אזורים לצורך חישוב הארנונה: לצורך דירוג חישוב הארנונה הכללית חולק תחום שטח העיר לאזורים הבאים:
א. אזור 1- כל שטח העיר למעט האזורים המפורטים באזור 2.

ב. אזור 2- שכונות: גיל עמל (כמפורט במפה), בלוקונים, הפועל המזרחי ב`, נווה נאמן, נווה הדר, גני צבי, שיכון גיורא,שיכון שרת, רחובות בגוש 6410, רחוב שנת היובל. ראה מפה ונספח המצורף לצו זה.

 

2. הגדרת שטחים לצורך חישוב הארנונה:
א. שטח דירת מגורים- כולל כל השטח שבתוך הדירה (כולל קירות פנים וחוץ), וכן כל שטח מקורה אחר הצמוד לדירה או שאינו צמוד לה, אולם משמש את המחזיקים בדירה, לרבות מרפסות סגורות (עם גג ומעקה) מרפסות גג מקורות ולמעט חניות ומרתפים
לשטח כל דירה בבית משותף יתווסף החלק היחסי של הדירה בחדר המדרגות. 

ב. שטח מבנה שאינו למגורים- כולל כל השטח הבנוי של המבנה (על פי מידות החוץ של המבנה) בכל הקומות, לרבות מעברים, מסדרונות, מחסנים, סככות, מרפסות יציעים, גלריות, חדרי שירותים, למעט משרדים, וכל מבנה עזר המשמש אותו מחזיק, בין אם אלה מהווים מבנה אחד או מספר מבנים ובין שהם מצויים במפלס אחד או במספר מפלסים, אלא אם צוין במפורש אחרת בצו הארנונה להלן.

 

3. פעילות עסקית בדירת מגורים:
א. בעד פעילות עסקית המנוהלת ע"י המחזיק בדירת מגוריו (כגון קליניקה, משרד עו"ד, קבלת לקוחות וכו`) יחויב המחזיק בארנונה לפי סוג הפעילות העסקית בשיעורים הקבועים בצו, בעד השטח המוגדר בבירור לפעילות זו, או אם אין הבחנה ברורה כאמור -יחויב בעד שטח מינימאלי של 20 מ"ר. 
ב. בעד פעילות עסקית המנוהלת ע"י המחזיק בדירה שאינה דירת מגוריו, יחויב המחזיק בארנונה לפי סוג הפעילות העסקית בשיעורים הקבועים בצו בעד כל שטח הדירה.