מותנה בעמידה בתנאים ובדרישות החוק לרבות תכנון ובנייה וכיבוי אש, ובאישורם של משרדי ממשלה, הרשות המקומית וגורמים נוספים.
ברשות המקומית קיימות תוכניות בניין עיר שונות לאזורי העיר השונים. כל תוכנית מגדירה אזור המיועד למגורים, למלאכה, לתעשייה, למינהל, למסחר או אזורים מעורבים.
לא יפתחו וינוהלו בתי עסק שאינם במסגרת התכנון ההנדסי המקיף, כפי שאושר על ידי גורמי התכנון המוסמכים, אלא אם ניתן לכך אישור מיוחד מאת הגורמים המוסמכים.
קיימים בתי עסק הקשורים בבריאות הציבור והחייבים מכוח החוק לעשות סידורים מוקדמים, לשמור על הניקיון ההיגיינה, תנאי תברואה נאותים ושמירה על שלום הציבור ובריאותו.
קיימים בתי מלאכה ותעשיות המוציאים שפכים ופסולת, עשן וריחות לוואי. על מנת למנוע הוצאתם לשרות הרבים, יש לעשות סידורים מוקדמים הנדרשים לכך.
קיימות תעשיות מזון שלשם הפעלת קווי היצור שלהן דרושים אמצעים למניעת זיהום ולכלוך, כדי להבטיח מוצר עפ"י האישור והתקן הניתן לייצורו.
קיימים סוגי עסקים שלהפעלתם נדרשות דרכי גישה, נדרשים שינויים במבנה, התקנת סידורי ביטחון, מתקני נוחיות, מים וכו`. לשם הבטחת קיומם של כל אלה יתנהל התהליך עד לאישור עמידת בית העסק בדרישות והוצאת הרשיון לניהולו, בכפיפות להוראות חוק רישוי עסקים ותקנותיו. 
הרשיון מאשר, כי אכן נעשו, סודרו, הותקנו כל אותן דרישות המתירות הפעלתו של בית העסק, וכי מולאו כל הוראות החוק.

 

לתשומת לבך:

הוצאת רשיון עסק הינו תהליך מורכב המחייב בדיקות ודרישות רבות העולות כסף רב. מומלץ שלא לעשות כל צעד בעל משמעות כלכלית, כולל שינויים בעסק הקיים, לפני שבדקת כי ניתן יהיה להוציא רשיון עסק בנכס בו הינך מתכוון להפעיל את העסק. 

 

בדוק:

במינהל ההנדסה האם ניתן להקים עסק כמבוקש בכתובת הנדרשת עפ"י התוכניות ומגמות התכנון הקיימות. כמו כן יש לבדוק אם קיימות חריגות בנייה במבנה.

 

לבירורים:

מינהל ההנדסה - רח` בן גמלא 28 הוד -השרון, מיקוד 4532235

טל: 09-7759652 פקס: 09-7759655

 

דרישות בסיסיות של מינהל ההנדסה לקבלת היתר ל"שימוש חורג"לעסק בקישור שלהלן 

תהליך הרישוי
שלב א` – מידע מוקדם והכנת מסמכי הבקשה

 1. חוזה לשכירות עסק מהווה התחייבות כובלת ולכן רצוי מאד שתבצע בירור מוקדם בטרם תחתום על חוזה.
  ולכן: אל תשקיע ותסכן את כספך בעסק שלא ניתן לקבל בו רשיון.
  מומלץ על המבקש להקים עסק שהוא "טעון רישוי", להגיע למחלקת רישוי עסקים על מנת לקבל מידע מוקדם ומסמכי בקשה. 
  דרישות כלליות של מחלקת רישוי עסקים ראה בקישור המצ"ב. הנחיות להגשת בקשה לרישיון עסק של מחלקת רישוי עסקים ראה בקישור המצ"ב.
  טופס הנחיות של מחלקת רישוי עסקים לעסק בבעלות חברה, ראה בקישור המצ"ב
 2. לצורך קבלת מידע מוקדם נדרש להכין:  
  כתובת מדויקת של העסק, וכל פרט אחר שיכול לסייע באיתור העסק. (כגון גוש וחלקה)
  מידע מלא לגבי מגיש הבקשה.
  פירוט העיסוקים המבוקשים בעסק
  שטח ומבנה העסק

 

במידע המוקדם ניתן לקבל:

 • הגדרת סוג העסק עפ"י צו רישוי עסקים.
 • מדיניות רישוי והנחיות ייחודיות על פי סוג העסק ומיקומו.
 • בעיות רישוי צפויות, כגון: מיקום בעייתי באזור מגורים וכו`.
 • חוקים ותקנות רלוונטיות למהות וסוג העסק.
 • פרטים על גורמי ונותני הרישוי הנדרשים לאשר את העסק.
 • הנחיות להגשת הבקשה לרשיון במספר עותקים כגון תוכניות עסק, מפה מיצבית, תרשים סביבה, מסמכים וטפסים רלוונטיים.

 

שלב ב` – הגשת הבקשה ותשלום אגרה

על המבקש להגיש למחלקת רישוי עסקים בקשה לקבלת רשיון עסק על גבי טופס מובנה וחתום על ידו.
הבקשה תכלול: 
מסמכים נלווים שפורטו בחוק, כמו תרשים סביבת העסק, מפה מיצבית ותוכנית העסק (הנדסית) חתומה על ידי בעל מקצוע מוסמך, וכן אישור לתשלום אגרה.

מחלקת רישוי עסקים מחייבת באגרה עבור השירותים הניתנים על ידה. האגרה לכל פריט בנפרד
(כמופיע בצו רישוי עסקים).
האגרות הקיימות:
1. אגרת בקשה לרשיון או היתר זמני לעסק.
2. אגרת כפל רשיון.
3. אגרת השגה

 

הערה:

רשות הרישוי רשאית לסרב לקבל בקשה לרשיון עסק, אם לא צורפו המסמכים הנדרשים, אבל היא מחויבת לנמק בכתב את הסיבות לדחייה.

 

שלב ג` – בחינת הבקשה

הבקשה והמסמכים הנלווים יבחנו על ידי המחלקה לרישוי עסקים ולאחר אישורה במחלקה תועבר לאישור נותני הרישוי.

 

שלב ד` – העברת הבקשה לגורמי האישור

הבקשה תועבר ע"י מחלקת רישוי עסקים לבדיקה הנדסית של מינהל ההנדסה לשם בדיקת התאמת העסק לדיני התכנון והבנייה ובמקביל לגורמי האישור הרלוונטיים האחרים (כבאות, איכות הסביבה, משטרה, משרד הבריאות, משרד הכלכלה, משרד החקלאות) וכן לגורמים נוספים בהתאם לצורך, לשם קבלת אישורם ותנאיהם או התנגדותם המנומקת לפתיחת העסק. 

 

הערה:

כל גורם מאשר יבחן את הבקשה בהתאם לסמכות שהוענקה לו בחוק ולא יתנה את אישורו באישור של גורם אחר. 

 

שלב ה` – בחינת הזכאות לרשיון או להיתר זמני

מחלקת רישוי עסקים מרכזת את חוות הדעת והתנאים של כל גורמי האישור:

 • תשובה חיובית – הרשות המקומית עורכת את הרשיון / היתר זמני והתנאים להפעלת העסק ומחתימה את ראש רשות הרישוי על הרשיון.
 • תשובה שלילית של נותן אישור – הרשות המקומית תוציא למבקש מכתב מנומק על דחיית בקשתו למתן הרשיון.
 • מתן תנאים מוקדמים - הרשות המקומית או נותן האישור אינם מאשרים פתיחת העסק טרם ביצוע תנאים מוקדמים שיניחו את דעת הרשות המקומית או נותן האישור.

שלב ו` – הנפקת רשיון עסק / היתר זמני

הנפקת רשיון עסק / היתר זמני: בעל העסק יזומן אל מחלקת רישוי עסקים ויחתום על הצהרה לפיה לא נעשו בעסק שינוים. בכפוף לאישור יינתן לו הרשיון ע"י מחלקת רישוי עסקים.

 

הערה:

 • רשות הרישוי אינה רשאית להנפיק רשיון עסק או היתר זמני ללא קבלת אישורם של כל גורמי האישור.
 • אין תוקף לרשיון עסק / היתר זמני כל עוד ההצהרה אינה חתומה ולא שולמה האגרה.