מספר / שם פריט: 8.4 – הסעת נוסעים
מספר פריט: 8.4 ב
תאור העסק טעון הרישוי: תחנה מרכזית כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית.
מטרות הרישוי

  • הבטחת איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים
  • מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות
  • קיום הדינים הנוגעים לכבאות

חיקוק אחר פקודת התעבורה

 

דרישות העירייה

מדיניות העירייה בהתאם לתב"ע ייעודית

 

מספר / שם פריט: 8.9 – מוסך – מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי

מספר פריט: 8.9 א
תאור העסק טעון הרישוי: מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)
מטרות הרישוי

  • הבטחת איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים
  • מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות
  • הבטחת בטיחותם של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו
  • קיום הדינים הנוגעים לכבאות

חיקוק אחר
 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התש"ל-1970 (להלן – צו המוסכים)

 

דרישות העירייה

בעל העסק ימלא אחר כל הדרישות של היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון כמפורט במסמך "פריטי.עיסוק.תנאים.סביבתיים" 

 

מדיניות העירייה

  • הקמת עסק חדש תותר רק באזורי תעשייה.
  • מוסך קיים תתאפשר המשך הפעלתו במקרה של היתר מתאים לשימוש הרלוונטי. במקרה של מבנים ללא היתר או עם תום תוקף היתר השימוש החורג, יועברו העסקים בהדרגה מאזורי המגורים לאזורי תעשייה.