ממשלת ישראל מקדמת רפורמה ברישוי עסקים,  שמטרתה לשפר ולייעל את הליכי הרישוי ולהקל על בעל העסק ועל המתכוון לפתוח עסק חדש, כל זאת,  תוך הקפדה על הוראות חוק רישוי עסקים ומטרותיו.

עיקרי הרפורמה:

  • יצירת מפרט אחיד של התנאים והמסמכים הנדרשים לצורך קבלת רישיון עסק ממשרדי הממשלה נותני האישורים אשר יפורסם באינטרנט. המפרט האחיד יאפשר למעוניין בהקמת עסק לדעת מראש מה נדרש ממנו לצורך רישיון עסק (אם עסקו טעון רישוי עסק). המפרט האחיד מונע חוסר אחידות או סתירות בדרישות.
  • לאפשר מידע נגיש לכל, זאת באמצעות ריכוז כלל המסמכים, התנאים, המדיניות והדרישות של רשות הרישוי המקומית והמפרט אחיד של משרד הפנים, באתר האינטרנט העירוני. המתעניין בהקמת עסק יוכל לדעת מראש מה נדרש ממנו לרישוי עיסקו ואלו מגבלות מטילה רשות הרישוי על עסק מסוג כזה או אחר.
  • תנאי נוסף שרשות הרישוי תרצה לקבוע לעסק,  יחול רק לאחר שלוש שנים, או במועד חידוש הרישיון,  לפי התאריך המוקדם מביניהם, אלא אם כן לשינוי השלכה מועטה על העסק או קיימות נסיבות המחייבות החלת התנאי בדחיפות על מנת להבטיח את מטרות הרישוי.
  • השגה - אפשרות הגשת השגה מבעל העסק,  או ממבקש רשיון העסק לגורם הנוגע לתנאי שהוצב לבעל עסק, (לרבות תנאי במפרט האחיד, אך זולת תנאי שנקבע בחיקוק), או לסירוב לתת לו רישיון עסק, או לשלילת רישיון עסק.
  • הליך רישוי מזורז לעסקים שהסיכון הנשקף מהם קטן. במסגרת הליך זה מבקש הרישיון יגיש מראש את המסמכים הנדרשים ויצהיר על עמידתו בתנאים הנדרשים. המבקש יתחיל לפעול תוך כחודש מהגשת הבקשה, לאחר קבלת היתר מזורז מרשות הרישוי.
  • עדכון צו רישוי עסקים: הצו קובע את העסקים טעוני הרישוי, לסוגי עסקים רבים הוארכה תקופת הרישוי ולאחרים קוצרה במקרים בהם מאפייני העסק מחייבים זאת, בוטל הצורך ברישיון לחלק מהעסקים ובוטל הצורך באישור של חלק מנותני האישור.

שימו לב! במסגרת המפרט האחיד מפורטים גם תנאים ומסמכים הנדרשים מבעל עסק לפי דברי חקיקה שונים המכונים "הוראות לצד המפרט האחיד" – חשוב לציין שהוראות לצד המפרט האחיד מחייבות גם אם לא פורטו, לכן מומלץ לבדוק במפרט הארצי.