הליך  מס' 2/2020

הזמנה להציע הצעות לניהול תכנון והכנת תב"ע לאזור התעשייה נווה נאמן  בהוד השרון

הארכת מועדים להגשת הצעות עד ולא יאוחר מיום 25.2.20 בשעה 13:00

מענה לשאלות הבהרה

מסמך ב' - נוסח הצעת מחיר מתוקן

מסמך מדיניות

פרוטוקול מפגש מציעים

46587ImageFile3.pdf