מועד הגשת התמיכות הסתיים, לא ניתן להגיש בקשות
עיריית הוד השרון מודיעה בזאת לציבור, כי ניתן להגיש בקשה למתן תמיכה על ידי גוף ציבורי לשנת הכספים 2021, וזאת בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מיוחד 4/2006 "נוהל תמיכות במוסדות ציבור ע"י הרשויות המקומיות" ובהתאם לתבחינים שנקבעו על ידי מועצת העירייה (להלן – הנוהל).


נוהל זה נועד להסדיר מתן תמיכות, במישרין או בעקיפין, מאת רשויות מקומיות למוסדות ציבור שונים הפועלים, ככלל, בתחומה המוניציפאלי של הרשות בנושאי חינוך, תרבות, דת, בריאות, ספורט, שירותי קהילה ורווחה, מדע, אומנות והגנת הסביבה. תנאי הוא, כי הפעילות המתבצעת על ידי מוסד הציבור הנתמך היא במסגרת תפקידיה וסמכויותיה של הרשות המקומית, בהתאם לדיני השלטון המקומי.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת ועדת התמיכות גב' אתי ברייטברט בטלפון 09-7759557

 

  • ועדת התמיכות לא תדון בבקשה שלא תכלול את כל הפרטים וצרוף  כל המסמכים הדרושים לאחר סיום מועד ההגשה ( 2.3.2021 שעה 15:30)

 

תבחינים למתן תמיכות לגופים ציבוריים לשנת הכספים 2021
לצפיה לחץ כאן