מספר / שם פריט: 10.8 – חומרי חיטוי או ניקוי

 

מספר פריט: 10.8 ב

 

תאור העסק טעון הרישוי: איחסונם שלא לצורך מכירה במקום

 

מטרות הרישוי

הבטחת איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים

הבטחת בטיחותם של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו

קיום הדינים הנוגעים לכבאות

 

דרישות העירייה

מדיניות העירייה
מיקום מותר באזורי תעשיה ומלאכה נווה נאמן וגיל עמל.