תשלום קנס חניה:

מועד התשלום:

את הקנס יש לשלם תוך 90 ימים מיום קבלת הודעת התשלום בדואר רשום ולא יאוחר מהיום שצוין על גבי הודעת התשלום.

  • קנס שלא ישולם במועד, יגרור תוספת פיגור והוצאות גביה כחוק.

מערכת איתור קנסות חניה:

ניתן לעיין בקנסות שטרם שולמו על ידי הזנת מספר הרכב ומספר הקנס.

יש להקליד : מספר רכב , מספר קנס ללא מקפים.