שיתוף ציבור

התקיימו מפגשי שיתוף ציבור להצגה ודיון בעיקרי המלצות מסמך המדיניות להתחדשות עירונית של ששת מתחמי החיזוק בעיר: מתחם יסוד המעלה, מתחם גיורא, מתחם הרשות,  מתחם התחייה, מתחם בן גוריון ומתחם שרת
לכל מתחם התקיים מפגש ייחודי שבו דנו בהמלצות להתחדשות תוך שימת דגש על צרכי הציבור וחיבור למרקם העירוני הקיים.

לאחר שההסתיים שלב איסוף ההתייחסויות הציבור, מתחמי ההתחדשות העירונית מגיעים לדיון בוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

המתחמים עצמם נבחנו כל אחד בנפרד בהתאם למורכבויות השונות ובהתאם לדוחות שמאי עדכניים, לבחינת ההיתכנות הכלכלית תוך שמירה העקרונות כפי שהתקבלו מהמשתתפים בתהליך שיתוף הציבור.


לצפייה במצגת מדיניות התחדשות עירונית למתחמי חיזוק - הר /1/38 יולי 2020