על פי סעיף 8 ב לחוק רישוי עסקים, חובה לבצע בדיקות והתאמות נגישות בעסקים לשם הוצאת רשיון עסק. 
ביצוע הבדיקות והתאמות הנגישות יבוצעו על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות על תקנותיו, ועל פי דרישות בחוקים ותקנות נוספים ) כדוגמת חוק התכנון והבניה). להלן: "הוראות החוק".

כל עסק טעון רישוי ייבדק ע"י מורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה ושירות (מתו"ס ושירות), מטעם מינהל ההנדסה. 
בעסקים קטנים, לשם הכנת העסק לבדיקת הנגישות, על בעל העסק לבצע בדיקה פשוטה הכלולה בטופס בדיקת נגישות לחנויות קטנות.

עסקים קטנים הם עסקים ששטחם הוא עד 122 מ"ר (בתנאי שאינם חלק מרשת .) ובתי אוכל ששטח הישיבה בהם, כולל שטחי ישיבה בחוץ, הוא עד 92 מ"ר.
כמו כן יש ללמוד את הוראות החוק בנושא מתן שירות נגיש.
מומלץ להיכנס לאתר הנציבות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים:

לשם עיון בהתאמות הנגישות הנדרשות ואופן מתן שירות נגיש לציבור בכללותו, כולל לאנשים עם מוגבלות. 
כמו כן מומלץ לעיין בחוברות חנות קטנה ונגישה ובחוברת הנגשת עסק קטן- שווה להיות נגיש.
להליך בדיקת נגישות לצורך רישוי עסקים עיין במדריך המחלקה לרישוי וקידום עסקים:
"רישוי עסקים נגישות עסקים הליך בדיקות נגישות לצורך רישוי עסק."