מוטי פרוינד
מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור
בית העיריה בן גמלא 28
09-8894130
09-7759600 09-8894946
קבלת קהל: בתיאום מראש

לתלונות הציבור טלפון: 09-7754085 פקס: 09-7754020
ניתן לשלוח מייל לדואר אלקטרוני liatm@hod-hasharon.muni.il

למבקר העירייה טלפון: 09-7759620 פקס: 09-7759600
ניתן לשלוח מייל לדואר אלקטרוני GalitB@hod-hasharon.muni.il

מתוקף תפקידי כממונה על תלונות הציבור על פי חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), תשס"ח - 2008, הריני להודיע על אפשרות הגשת תלונות על פי הקבוע בהוראות החוק כדלקמן:

הגשת תלונה

כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא מקום ברשות המקומית, וכן על גוף עירוני מבוקר כמשמעותו בסעיף 170 א (ב) לפקודת העיריות, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד בו. תלונה כאמור בסעיף קטן (א) תהא בעניין הנוגע למילוי תפקידו של הנילון ובלבד שהתקיימו שני אלה: 

  1. המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו, או מונע ממנו במישרין טובת הנאה, או מעשה הפוגע במישרין באדם אחר או המונע ממנו במישרין טובת הנאה והמתלונן קיבל, להנחת דעתו של הממונה על תלונות הציבור, את הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה בעניינו.
  2. המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למינהל תקין, או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי צדק בולט.

דרך הגשת התלונה

תלונה שהוגשה בכתב או תלונה שהוגשה בעל פה ונרשמה מפי המתלונן תיחתם בידי המתלונן ויצוינו בה שם המתלונן ומענו, תיאור מפורט של העניין עליו נסבה התלונה, לרבות המועד שבו אירע, וכל פרט אחר הנוגע לעניין והמסייע לבירור יעיל של התלונה.

בירור התלונה

ברור התלונה יסתיים לכל המאוחר עד תום שנה אחת מיום הגשתה. 
חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), תשס"ח - 2008 מפורסם במלואו באתר האינטרנט של עיריית הוד השרון. 
יש לשלוח את הפנייה חתומה אל הממונה על תלונות הציבור, אשר תשמור על סודיות פרטי המתלונן בהתאם לסעיף 4 לחוק.

* חוק הממונה על תלונות הציבור קובע כי תלונות הציבור צריכות להיות מוגשות בכתב, עם פרטי המתלונן וחתימתו.
תלונות ציבור אנונימיות שמתקבלות, לא ניתן לטפל בהן. 
יש למלא את הפרטים ליצירת קשר, לשם בירור התלונה ולמתן אינפורמציה נוספת בנושא.