דלג לתוכן העמוד
פייסבוק אינסטגרם יוטיוב

הזמנה להגשת בקשות לקבלת זכות שימוש בחדר החוגים לצורך הפעלת חוגים וסדנאות בספרייה העירונית לשנת 2023-2024

עיריית הוד השרון נערכת למתן זכות שימוש לקיום מסגרות של חוגים, סדנאות ופעילויות חד פעמיות לשנת 2023-2024, בחדר החוגים בספרייה העירונית ברח' השחר 14, המכיל עד ל-20 משתתפים.
העירייה מזמינה גופים ויחידים המעוניינים בכך, להגיש בקשות לקבלת זכות שימוש בחדר החוגים בספרייה העירונית למטרות הנ"ל.

תנאים:

 1. הפעילות בספרייה העירונית תהיה בנושאים התואמים את אופי המקום, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של מנהלת המקום, כגון: סדנאות בנושאי כתיבה, שפות, העצמה אישית, מועדוני קריאה וכו'.
 2. בנוסף, רשאים מפעילים להציע הפעלת סדנאות וחוגים בנושאים ייחודים נוספים המותאמים לילדים, נוער ומבוגרים, ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של מנהלת המקום.
 3. הפעילויות תהיינה פתוחות לציבור הרחב ותתקיימנה במהלך שעות הפעילות של הספרייה העירונית - ובהתאם ללוח הפעילויות המתקיימות במקום.
 4. המדריכים/המפעילים יהיו בעלי ניסיון מוכח בהפעלת הפעילות אותה הם מציעים לקיים.
 5. המפעילים יצרפו לבקשתם מידע בכתב אודות הפעילות ומפעיליה - הכולל מידע על ניסיון בהדרכה (לרבות המלצות), תוכן הפעילות, מידע על חומרים/ערכות הניתנים למשתתפי הפעילות.
 6. המפעילים והמדריכים יציגו אישור היעדר עבירות מין ממשטרת ישראל.
 7. המפעילים יעבירו למנהלת הספרייה, עם דרישתה, כל מידע נוסף הנדרש מטעמה לצורך אישור הפעילות ו/או מתן זכות השימוש למפעיל.

הגשת בקשות ותנאי השימוש:

 1. את הבקשות לקבלת זכות שימוש בחדר החוגים בספרייה העירונית יש להגיש על גבי טופס בקשה במעטפה סגורה למזכירות הספרייה העירונית
  בכתובת: השחר 14 הוד השרון, טלפון: 09-8894680, ניתן לתאם ביקור במקום בטרם הגשת הבקשה.   
 2. טופס בקשה ניתן להוריד מאתר האינטרנט של הספרייה העירונית בכתובת: http://hasifriya.hod-hasharon.muni.il או לפנות לאדווה אבני בכתובת: [email protected]
 3. ככל שימצאו מפעילים מתאימים העומדים בתנאים לעיל, יערך הסכם התקשרות בין העירייה לבין כל אחד המפעיל או המפעילים, לתקופה של עד 12 חודשים, שיכלול את התחייבויות הצדדים לרבות קיום ביטוחים ותשלום תמורה עבור השימוש בחדר המוצע.
 4. מובהר, כי פרסום הפעילות הינו באחריות המפעילים ועל חשבונם ותבוצע בתיאום עם צוות הספרייה.
 5. אין בהליך הפנייה להגשת בקשות כדי ליצור מחויבות כלשהי של עיריית הוד השרון כלפי גורם כלשהו ו/או כדי לחייב את העירייה בכל דרך שהיא להתקשר עם גורם כלשהו.
 6. העירייה תהיה רשאית לפנות למפעילים או למי מהם בבקשה להבהרות ו/או לקבלת פרטים נוספים וכן לבטל הליך זה בכל עת לפי שיקול דעתה, ללא חובת הנמקה והמפעילים מוותרים בזאת על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

לשאלות ו/או להבהרות ניתן לפנות לאדווה אבני באמצעות מייל: [email protected]

 

                                                                                                     עיריית הוד השרון

yes להורדת טופס