עיריית הוד השרון מודיעה בזאת לציבור, כי ניתן להגיש בקשה למתן תמיכה על ידי גוף ציבורי לשנת הכספים 2022, וזאת בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מיוחד 4/2006 "נוהל תמיכות במוסדות ציבור ע"י הרשויות המקומיות" ובהתאם לתבחינים שנקבעו על ידי מועצת העירייה (להלן – הנוהל).


נוהל זה נועד להסדיר מתן תמיכות, במישרין או בעקיפין, מאת רשויות מקומיות למוסדות ציבור שונים הפועלים, ככלל, בתחומה המוניציפאלי של הרשות בנושאי חינוך, תרבות, דת, בריאות, ספורט, שירותי קהילה ורווחה, מדע, אומנות והגנת הסביבה. תנאי הוא, כי הפעילות המתבצעת על ידי מוסד הציבור הנתמך היא במסגרת תפקידיה וסמכויותיה של הרשות המקומית, בהתאם לדיני השלטון המקומי.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת ועדת התמיכות גב' מאיה בר לב בטלפון 09-8894026

 

ועדת התמיכות לא תדון בבקשה שלא תכלול את כל הפרטים וצרוף  כל המסמכים הדרושים לאחר סיום מועד ההגשה עד תאריך 10.2.2022

 

תבחינים למתן תמיכות לגופים ציבוריים לשנת הכספים 2022 לצפיה לחצו כאן

להגשת בקשה תמיכות לשנת 2022 טופס בקשה להורדה