תקופת הגשת הבקשות לשנת 2023 הסתיימה


עיריית הוד השרון מודיעה בזאת לציבור, כי ניתן להגיש בקשה למתן תמיכה על ידי גוף ציבורי לשנת הכספים 2023,
וזאת בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מיוחד 4/2006 "נוהל תמיכות במוסדות ציבור ע"י הרשויות המקומיות" ובהתאם לתבחינים שנקבעו על ידי מועצת העירייה.

נוהל זה נועד להסדיר מתן תמיכות, במישרין או בעקיפין, מאת רשויות מקומיות למוסדות ציבור שונים הפועלים, ככלל, בתחומה המוניציפאלי של הרשות בנושאי, חינוך, תרבות, דת, בריאות, ספורט, שירותי קהילה ורווחה, מדע ואומנות, סביבה, קיימות ובעלי חיים. תנאי הוא, כי הפעילות המתבצעת על ידי מוסד הציבור הנתמך היא במסגרת תפקידיה וסמכויותיה של הרשות המקומית, בהתאם לדיני השלטון המקומי.

תמיכות לגופים ציבורים

מי זכאי להגיש בקשה לתמיכה?

כל עמותה הפועלת ברשות או מחוצה לה, הפועלת למען תושבי/ות הוד השרון והעומדת בתבחינים למתן תמיכות לשנת הכספים 2023.

מהו הליך בקשת התמיכה?

תקופת הגשת הבקשות לשנת 2023 הסתיימה 

1. מילוי הטופס במלואו כולל המסמכים הנדרשים 

2. הבקשה תועבר לרו"ח חיצוני מטעם ועדת התמיכות שיבדוק את המסמכים. במידה ויימצאו חוסרים, תבוצע פנייה פרטנית לעמותה לצורך השלמתם

3. לאחר שהושלמו כלל המסמכים הנדרשים, ועדת התמיכות תבחן את הבקשות לתמיכות של העמותות ותעביר המלצותיה למועצת העיר.

4. בכפוף לאישור מועצת העיר תקבל כל עמותה מכתב בדבר ההחלטה למתן תמיכה לשנת 2023.

הטפסים הנדרשים להגשת הבקשה

1. תעודת רישום או אישור עו"ד על המעמד המשפטי של הגוף.

2. תזכיר ותקנון מעודכנים.

3. אישור ניהול תקין תקף מרשם העמותות.

4. דו"חות כספיים יוגשו בהתאם לסעיף 10.5 (ג (לנוהל מתן תמיכות עפ"י המפורט להלן:

א. יתייחס לבקשות שיוגשו בין התאריכים 1.1 ל-30.6 בכל שנה ויש לצרף:

  1. דו"ח כספי מבוקר שקדם לשנה הקודמת (שנת 2021).
  2. מאזן בוחן לתקופה שתחל מה-1.1.22- ועד 60 יום לפני מועד ההגשה.

ב. יתייחס לבקשות שיוגשו בין התאריכים 1.7 ל-30.9 בכל שנה ויש לצרף:

  1. דו"ח כספי מבוקר לשנת 2020.
  2. דו"ח כספי סקור לשנת 2021.
  3. מאזן בוחן לתקופה שתחל מה-1.1.22-ועד 60 יום לפני מועד ההגשה.

ג. יתייחס לבקשות שיוגשו בין התאריכים 1.10 ל-31.12 בכל שנה ויש לצרף:

  1. דו"ח כספי מבוקר לשנת 2021.
  2. מאזן בוחן לתקופה שתחל מה-1.1.22-ועד 60 יום לפני מועד ההגשה.

5. תקציב מאושר או הצעת תקציב (חתומה ע"י מורשה/ית חתימה של העמותה) לשנת הכספים, בעדה מבוקשת התמיכה לרבות פירוט מלא של הכנסות צפויות או מבוקשות ובכלל זה השתתפות במשרדי ממשלה, רשויות מקומיות או גופים ציבורים אחרים הן בתמיכה ישירה והן בתמיכה עקיפה, מס' העובדים/ות וההוצאה הכוללת בשכר עבודה

6. אישור מעמד מוסד הציבור במשרדי מס ערך מוסף.

7. אישור שנתי מרשויות מס הכנסה.

8. אישור מס הכנסה בתוקף על ניהול ספרים.

9. אישור רואה חשבון על נכונות פרטי הבקשה וכי אין בקשות תמיכה נוספות שלא צוינו בבקשה.

10. אישור רו"ח בדבר עמידה בתקרת הוצאות ההנהלה וכלליות.

11. אישור הבנק על ניהול חשבון.

12. הסכמה בלתי חוזרת לבנקים 

13. רשימת מקבלי/ות שכר טופס 126 לשנת הכספים הקודמת.

14. אישור רו"ח בדבר 5 מקבלי/ות השכר הגבוה בשנות הכספים 2021 ו – 2022.

15. דו"ח מקורות ושימושים לכל עמותה המגישה בקשה בכל תחום (יש להעביר לפי שנת 2022).

16. דו"ח פעילות מקומית לעמותה ארצית.

17. מורשי/ות החתימה של מוסד הציבור יאשרו בחתימתם/ן את נכונות פרטי בקשה והמסמכים המצורפים אליה, וכן כי הבקשה אושרה בידי הגורם המוסמך במוסד הציבור; כן יצהירו מורשי/ות החתימה של מוסד הציבור כי לא ידוע להם/ן על בקשות תמיכה נוספות של מוסד הציבור אשר לא צוינו בבקשה.

18. כתב התחייבות כללי מיועד לכל העמותות המגישות בקשה לשנה זו

טפסים נוספים הנדרשים לעמותות בתחום הספורט   

1. התחייבות עמותות הספורט 

2. הצהרה עמותות הספורט 

3. הצהרה ייצוג מגדרי בוועד המנהל

4. רשימת שמות משתתפים/ות בפעילות העמותה כולל כתובת וסוג פעילות עמותות ספורט (מיועד לעמותות בתחום נכים/ות ו/או צרכים מיוחדים בלבד).

 טפסים נוספים הנדרשים לעמותות בתחום הדת    

1. הצהרה עמותות הדת 

לשאלות ופרטים נוספים: ניתן לפנות לרכזת ועדת התמיכות גב' מאיה בר לב בטלפון 09-8894026/8.
ניתן לעיין בתבחינים גם במשרדי הרשות ברחוב יהושע בן גמלא 28, קומה ב', לשכת מנכ"ל.