דרישות כלליות מעסקים
יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן, ככל שהינן רלבנטיות לעסקו. זאת בנוסף לאמור בפרק דרישות ייחודיות מעסקים.

רישוי עסקים - הנחיות כלליות

לחצו על שאלה על מנת לצפות בתשובה:

הבהרות משפטיות

 1. על כל פריט עיסוק המופיע בהמשך מסמך זה, חלים גם כל הדרישות של נותני האישור הרלוונטיים לפריט עיסוק זה וכל דרישות חוק רלוונטיות אחרות.
 2. אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק מקיום דרישות כל דין החל עליו, אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך.
 3. בנוסף לאמור בדרישות אלו, כל שינוי בהוראת דין החל על עסקים נשואי דרישות אלו, יחול על העסקים מיום פרסום הוראת הדין ואילך ויחייב את העסק. בכל מקרה של סתירה יגברו הוראות החוק.
 4. בעל עסק בהוד השרון יפעיל את עסקו בהתאם לחוקי העזר העירוניים הרלוונטיים לפעילות עיסקו.
 5. אין באמור במסמך זה כדי לפטור את מבקש הרישיון, מהגשת בקשה ומקבלת אישורים מתאימים לפי החוק ולפי כל דין. מסמך זה אינו מהווה רשיון. מי שמנהל עסק ללא רשיון, עובר על חוק רישוי עסקים ויהה צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
 6. היה וקיימים בעסק עיסוקים נוספים, החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשע"ג – 2013, יחולו עליהם גם התנאים המסוימים במפרט האחיד, לכל אחד מאותם עיסוקים.
 7. בנוסף לאמור למדיניות העירייה, על בעל העסק,  או מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות תכנית בניין עירו/או הוראות היתר הבניה החלים על העסק הרלוונטי.

נקיון בחזית בית העסק

 1. בעל העסק ישמור על נקיון המדרכה בחזית בית העסק, בכל עת.
 2. בעל העסק ישמור על מצב תקין ועל חזות תקינה של בית העסק לרבות החזית שלו.
 3. בעל העסק יאסוף את האשפה בעיסקו ויכניסה לכלי אצירה לפסולת, במהלך שעות פעילותו של בית העסק.

איסור עישון במקומות ציבוריים

 1. עסק טעון רישוי הינו מקום ציבורי.
 2. כל בעל עסק ייקבע בו, במיקום גלוי ומואר, שילוט המורה על איסור העישון ויחזיקו במצב תקין .
 3. חל איסור להציב מאפרות בעסק.
 4. אם בבית העסק יש מקום מוסדר לעישון, יותקנו בו שלטים המכוונים אל אזור העישון ושלטים המציינים את מיקומו. באזורי העישון המותר יהיו סידורי אוורור תקינים ויובטח כי העשן מהם איננו חודר לאף אזור אחר בבית העסק ואיננו גורם בהם למטרד. יובהר כי אין חובת הקצאת איזור עישון בבית העסק.

בעל העסק ימלא אחר כל האמור בחוק מניעת העישון ובתקנותיו

הוצאה, או אחסון סחורה מחוץ לבית העסק

חל איסור על הוצאת סחורה, או אחסונה אל מחוץ לבית העסק

הוצאת שולחנות וכסאות למדרכה והצבת שמשיות

חל איסור על הוצאת שולחנות וכסאות למדרכה, או אחסונם מחוץ לבית העסק וכן על הצבת שמשיות, אלא בכפוף להנחיות המפורטות במסמך מהמחלקה לחזות פני העיר ותברואה – דרישות לרישוי עסקים.

שעות פעילות עסק

שעות פעילות העסק יהיו בהתאם לקבוע בחוק עזר להוד השרון (שמירה על איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והנקיון, התשנ"ח1997), פרק י"ז, לצפייה לחץ כא

שילוט

 1. העסק חייב לעמוד בהוראות חוק עזר להוד השרון (שילוט) התשנ"ז 1997 לצפייה לחץ כאן
 2. לדרישות נוספות ראה בקישור למחלקת שילוט באתר עיריית הוד השרון , או פנה למחלקת שילוט במשרדי עיריית הוד השרון.

דרישות תאגיד המים

 1. הגדרות לסעיף זה:
  "שפכים סניטריים" 
  – שפכים שמקורם ממקלחות ומשירותים. 
  "שפכים תעשייתיים" – שפכים הנוצרים במהלך פעילות העסק ואינם שפכים סניטריים.
 2. בעל עסק המחויב בהתקנת מכשיר מונע זרימה חוזרת (מז"ח), על פי  תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ"ב – 1992, ( ועפ"י התוספת – תקנה 1- במסמך זה ) תקנה ו/או כל דין, יציג אישורי התקנה על ידי מתקין מוסמך בפני תאגיד המים "מי הוד השרון בע"מ" – תאגיד המים והביוב של הוד השרון.
 3. בעל העסק חייב למלא אחר כל האמור במסמך תאגיד המים מי הוד השרון בע"מ, תאגיד המים והביוב של הוד השרון,"דרישות של תאגיד המים והביוב -מי הוד השרון"- לעסקים טעוני רישוי – לפי חוק רישוי עסקים – בהוד השרון" לצפייה לחץ כאן
 4. כל עסק שבמהלך פעילותו נוצרים שפכים תעשייתיים, אלו יוזרמו למערכת הביוב העירונית, רק לאחר שעמדו בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"ד – 2014 לצפייה בכללים לחץ כאן
 5. כל עסק שבמהלך פעילותו נוצרים שפכים תעשייתיים,יעמוד בכל האמור בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"ד – 2014. כללים

איכות הסביבה

 1. כל עסק המפעיל מרכז אנרגיה – עד 1 מגה-וואט, ישתמש רק בחשמל, גז, או אנרגיה סולרית.
 2. כל עסק המפעיל מרכז אנרגיה – מעל 1 מגה-וואט, יכול להשתמש גם בסולר דל גופרית ובלבד שהפליטה תהייה באמצעות ארובה בגובה 3 מטר לפחות מעל גובה המבנה והמבנים הסמוכים.
 3. על בעל עסק חלה האחריות למניעת מפגעים סביבתיים, כגון זיהום אוויר הכולל ריחות ועשן, רעש, שפכים, פסולת וכדומה
 4. בעל עסק לא יגרום ליצירת רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, כתוצאה מפעילות עסקו כגון פעילות מערכות קירור, אוורור, ומיזוג הפעלת מנועי גנרטורים, השמעת מוסיקה וכדומה. יצירת רעש בלתי סביר, תחייב את בעל העסק נקיטת אמצעים לרבות התקנת אמצעים אקוסטיים להקטנת עוצמת הרעש, לפי העניין.
 5. בכל עסק שיש בו השמעת מוסיקה כגון: פאב, באר, בית קפה, מסעדה:
  - באזורים הגובלים במגורים, או בשימוש רגיש אחר, יש לקבל את אישור מחלקת רישוי עסקים למיקום המבוקש.
  - אין להשמיע מוסיקה מחוץ למבנה. בעל העסק לא יציב בשום מקרה רמקולים מחוץ למבנה העסק, או בחזיתות המבנה. הרמקולים יהיו בתוך החלל הסגור של העסק ויכוונו אל תוכו.
  - דלת הכניסה / יציאה של הקהל תהיה מסוג של "מבואה אקוסטית".
  - נדרש למלא אחר האמור במסמכי היחידה האזורית לאיכות סביבה בנוגע להשמעת מוסיקה.
  דרישות סביבתיות והנחיות עיקריות מקדמיות, - לקבלת רישיון עסק, לעניין עסקים המשמיעים מוסיקה (עדכון 2017 )
  מניעת רעש וריח בעסקים
 6. בעל עסק לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר, כאמור בחוק למניעת מפגעים, התשכ"א – 1961, כתוצאה מפעילות עסקו. יצירת ריח בלתי סביר, תחייב את בעל העסק נקיטת אמצעים לביטול המפגע הסביבתי.
 7. כל בעל עסק הטעון רישוי בהוד השרון– לפי חוק רישוי עסקים –חייב למלא אחר האמור במסמכי היחידה האזורית לאיכות הסביבה:
  "דרישות כלליות של היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון",
  "מסמך מידע סביבתי לצורך בדיקת בקשה לרשיון עסק / היתר זמני".
  "מסמך מניעת רעש וריח"
 8. דרישות סביבתיות לעסקי מזון: כל בעל עסק מזון בהוד השרון ימלא אחר כל 4 הדרישות של היחידה האזורית לאיכות סביבה כדלהלן:
  דרישות סביבתיות והנחיות עיקריות מקדמיות, - לקבלת רישיון עסק, לעניין מערכת מים וביוב (עדכון 2017)
  דרישות סביבתיות והנחיות עיקריות מקדמיות, - לקבלת רישיון עסק, לעניין איכות אוויר ורעש (עדכון 2017)
  מערכת אינסטלציה בבית אוכל, טופס למילוי על ידי מבקש רישיון העסק
  תרשים זרימה לקבלת תנאים סביבתיים ברישיון עסק עדכון – 2017

פיקוח עירוני

בעל עסק ימלא אחר כל הדרישות של מחלקת פיקוח עירוני כמפורט במסמך המחלקה למסמך לחץ כא

נגישות

בעל העסק ימלא אחר כל הדרישות הנוגעות לנגישות העסק כמפורט במסמך המחלקה לרישוי וקידום עסקים: הנחיות לעסקים לנושא דרישות נגישו

עסק שיש בו אחסנה, טיפול, או הגשה של בשר ומוצריו

 1. הגדרות לסעיף זה:
  "בשר" – בשר עופות, בשר בקר, דגים: טרי, מקורר, קפוא, מבושל, מעושן, טחון, או מעובד בדרך כל שהיא לרבות מוצרי בשר ומוצרים המכילים בשר."מוצר מוגמר" – בשר לאחר תהליך טרמי.
  מעלות של טמפרטורה –מעלות צלזיוס.
 2. בעל העסק העוסק (לרבות מאחסן, מעבד, מוכר) בבשר, יפעל בהתאם להוראות חוק עזר להוד השרון (פיקוח על מכירת בשר ומוצרי בשר), התשמ"ח 1988 לחץ לקישור
 3. בעל עסק לא יכניס לעסקו בשר, שהגיע מחוץ להוד השרון, אלא אם כן עבר בדיקות משנה במחלקה הווטרינרית בעיריית הוד השרון וקבל אישור שהמוצר נבדק וראוי להפצה.
 4. בעל העסק ישמור בעסק את האישורים האמורים לעיל, שקבל בבדיקות המשנה (או העתקיהם) למשך 3 חודשים לפחות ויציגם לאנשי המחלקה הווטרינרית בהוד השרון, עפ"י דרישה.
 5. בעל עסק שקנה בשר בעיר הוד השרון, ישמור את קבלות הקנייה, או העתקיהן למשך 3 חודשים לפחות ויציגם לאנשי המחלקה הווטרינרית בהוד השרון, עפ"י דרישה.
 6. בעל עסק ישמור בעסקו בשר בטמפרטורות הבאות:
  - בשר קפוא - בטמפרטורה שלא תעלה על מינוס 18 מעלות.
  - בשר טרי - בטמפרטורה שלא תעלה על פלוס 4 מעלות.
  - מוצרי בשר שעברו טיפול טרמי כמו נקניק, סלט, דג מעושן - בטמפרטורה שלא תעלה על פלוס 4 מעלות.
 7. בעל עסק יאחסן חומר גלם של בשר ומוצרים מוגמרים של בשר, במקררים נפרדים, בטמפרטורות המצוינות בסעיף 10.6 לעיל בהתאם למצבם ( קפוא, טרי, מוצרי בשר).
 8. בעל עסק יאחסן ביצים במקרר ייעודי נפרד, בטמפרטורה שלא תעלה על פלוס 20 מעלות.
 9. בעל עסק ישתמש בבשר שנטחן, עוד באותו יום בו נטחן.
 10. מוצרי בשר מוכנים המיועדים להגשה חמים, יישמרו בטמפרטורה שלא תפחת מ-65 מעלות, עד להגשתם.
 11. מוצרי בשר מוכנים המיועדים להגשה קרים, יישמרו בטמפרטורה שלא תעלה על 4 מעלות, עד להגשתם.
 12. בכל מקרה, חל איסור לשמור מוצרים המיועדים להגשה בטמפרטורת החדר.
 13. במטבח העסק יהיה מדור נפרד לטיפול בבשר.
 14. בעל העסק לא יקפיא מוצרי בשר טריים, מוצרים שהופשרו, או מוצר מוגמר.
 15. מוצר בשר שנרכש קפוא יופשר במקרר ייעודי בטמפרטורה של עד פלוס 10 מעלות ובכל מקרה לא יופשר באמצעות מים, או בטמפרטורת החדר.
 16. בשר גולמי המאוחסן בעסק, יסומן בתאריך הייצור ובתאריך התפוגה כפי שנקבע על ידי היצרן.
 17. בעל העסק לא יעשה שימוש, בשום מקרה, במוצרים שפג תוקפם – שתאריך התפוגה בסימן היצרן על האריזה, חלף.
 18. מוצר בשר מוגמר יסומן בתאריך ייצורו בעסק.
 19. כל סוג בשר יפורק ויעובד על גבי משטח חיתוך נפרד.
 20. חל איסור על שימוש במשטח חיתוך מעץ.
 21. טיפול בבשר מוגמר יתבצע על משטח חיתוך נפרד וייעודי.
 22. בעל העסק יתקין רשתות על כל החלונות שבמטבח, למניעת כניסת חרקים ומזיקים למטבח.
 23. בעל העסק ישמור את דלת המטבח סגורה בכל עת. לחילופין, יתקין דלת רשת וישמור שתהה סגורה בכל עת.
 24. בכיורי המטבח יהיו מים חמים זורמים בכל עת.
 25. בעסק יהיו כלים יעודיים לטיפול בבשר בלבד.
 26. בעל העסק יאחסן את כל הציוד והמוצרים שבמטבח על מדפים או משטחים שהינם בגובה של 30 ס"מ לפחות מעל הרצפה.
 27. אחסנה, טיפול, או מכירה לצרכן של בשר ומוצריו, תתבצע, אך ורק, בתוך כותלי העסק.
 28. בעל העסק ימלא אחר כל התנאים והדרישות הרלוונטיים לעסק שיש בו אחסנה, טיפול, או הגשה של בשר ומוצריו, המוצגים במסמך הדרישות לרישוי עסקים של המחלקה הוטרינית ובמסמך מחלקת רישוי עסקים – מדריך לבתי אוכל של הוד השרון

גורמי רישוי

בתהליך הרישוי מעורבים גורמי רישוי של משרדים ממשלתיים חיצוניים לעירייה: 

לעיתים נדרשים גם אישורים ממשרדים נוספים ובהם: