מורה נבוכים לסטודנט.ית המלגאי.ת 

הקריטריונים להגשת המלגה

 • אזרחי ישראל
 • סטודנטיות.ים בטווח גילאים של 16-35
 • תושבי העיר בהווה או שהיו כאלה עד למועד תחילת הלימודים האקדמאיים (כרוך בהצגת, אישור ארנונה בתוקף או ספח תעודת זהות)
 • סטודנטיות.ים הלומדות.ים לתואר ראשון או שני ברשימת המוסדות הקובעת כפי שמופיעה באתר המועצה להשכלה גבוהה או באתר מה"ט.
 • ביצעו פעילות חברתית בהיקף של 140 שעות לפחות תחת מחלקת משאבי קהילה והתנדבות, מחלקת נוער צעירים וקהילה ו/או פר"ח.

מסלולי המלגה

 • מסלול עירוני - הגשת סטודנטים שיבחרו לפרויקט יבצעו 140 שעות במסגרת העירונית. ההרשמה למסלול העירוני תעשה על ידי מילוי טופס ההרשמה על כל פרטיו,
  צירוף כלל המסמכים הנדרשים וציון על גבי הטופס במקום המיועד את המסלול שנבחר.
  למלגאיות.ים שיגישו בקשה למלגה על בסיס סוציואקונומי* תערך ועדה שבה יבחנו הנתונים האישיים של המועמדות.ים על בסיס המסמכים שהוגשו ויבחרו בסופה הסטודנטיות.ים שאותן.ם תחליט הועדה וזאת על פי סדר קדימויות.
  יתר הסטודנטיות.ים שהגישו בקשה תקינה מלאה ובמועד ישתתפו בהגרלה בה יוצאו שמות סטודנטיות.ים כמספר ההקצאות שיינתנו ועוד שמות נוספים כרזרבה.

   
 • מסלול פר"ח – סטודנטים רשומים לפר"ח שיבצעו 120 שעות פעילות במסגרת פר"ח ועוד 20 שעות פעילות במסגרת העירונית.
  ההרשמה לפר"ח  מתקיימת במוסד האקדמאי אליו משתייכות.ים הסטודנטיות.ים ונעשית באופן עצמאי ע"י הסטודנט מול רכז הפר"ח במוסד האקדמאי.
  מספר המקומות בפר"ח הינו מוגבל ושיטת הבחירה היא "כל הקודם זוכה" על הסטודנטיות.ים המעוניינות.ים  להירשם לפר"ח להזדרז ולהירשם מוקדם ככל האפשר.
  במקביל להרשמה לפר"ח על הסטודנטיות.ים למלא גם את טפסי ההרשמה העירונים ,לצרף את כל המסמכים הנדרשים ולציין על גבי הטופס במקום המיועד לכך כי המסלול אליו נרשמו הוא פר"ח

*** הגשת בקשה למלגה על בסיס סוציואקונומי - למועמדים למלגה שיגישו בקשה על בסיס סוציואקונומי תתכנס ועדה, אשר תבחן את הנתונים האישיים של המועמדים על בסיס המסמכים שהוגשו, ע"פ קריטריונים שהוגדרו על ידי הוועדה מראש. הוועדה תבחר סטודנטים זכאים, אשר עמדו בקריטריונים שנקבעו, אשר יקבלו מלגה – והכל ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של הוועדה.

יוכלו להגיש בקשה למלגה רק סטודנטים שעומדים בכל הקריטריונים והגישו את כלל המסמכים בלוחות הזמנים שנקבעו מראש להגשה, ולא יאוחר מיום 3/11/22. 

yes כתב הצהרה והתחייבות למלגה - תשפ"ג

לפרטים נוספים: 
09-8894653 SaritK@hod-hasharon.muni.il