סטודנט/ית יקר/ה

עיריית הוד השרון, מחלקת נוער, צעירים וקהילה בשיתוף מפעל הפיס מעניקה לסטודנטיות וסטודנטים תושבות ותושבי העיר, מלגת מעורבות חברתית למען הקהילה בעיר.
המלגה, בגובה 10,000ש"ח, תוענק בתמורה לפעילות למען הקהילה במגוון תחומי התנדבות בפרויקטים חברתיים קהילתיים.
ההתנדבות תתבצע בהיקף של 140 שעות במהלך שנת הלימודים תשפ"ד בחודשים אוקטובר 2023 ועד 31 ליולי 2024.
משתתפי התוכנית ייהנו, לצד התגמול הכספי, מתחושת העצמה ושייכות לעיר ומתרומה לקידום פרויקטים חברתיים וקהילתיים בעיר.
בין תחומי ההתנדבות:
תמיכה חברתית ומנטלית לתלמידי בתי ספר יסודיים, שיעורי עזר במקצועות הלימוד השונים לתלמידי כיתות א'- י"ב, חונכות וקידום פעילויות לקהילה עם צרכים מיוחדים, ליווי מלש"בים במסגרת ההכנה לשירות משמעותי, סיוע במרכזים קהילתיים ועוד.

בקשה למלגה

הקבלה לתוכנית תתבצע בכפוף לעמידה בתנאי הסף הנדרשים, הגשת בקשה למלגה וחתימה על כתב התחייבות.
בין כלל הבקשות העומדות בנדרש תבוצע הגרלה בהתאם למספר ההקצאות העירוניות.
ניתן להגיש בקשה למלגה על רקע כלכלי:
סטודנטיות/ים המתקשים לממן את הלימודים רשאים להגיש בקשה למלגה עירונית על רקע כלכלי.
כלל הבקשות יבחנו ע"י וועדה ייעודית אשר תבחן כל בקשה לגופה וביחס לכלל הבקשות הנוספות שהוגשו באותה השנה על רקע זה. 
מועמדים שלא יאושרו בוועדה זו, המשך מועמדותם תבחן במסגרת ההגרלה הכללית.

תנאי סף להגשת הבקשה​

 • אזרח/ית מדינת ישראל.
 • סטודנטיות/ים בגילאים 18-40
 • תושבי העיר בהווה או שהיו כאלה עד למועד תחילת הלימודים האקדמאיים
 • ביצוע שירות צבאי/ שירות אזרחי - לאומי מלא
 • אי קבלת כפל מלגות מטעם העיר וממפעל הפיס
 • הזכאות הינה למלגה אחת למהלך כל הלימודים במסגרת התואר
 • רשום/ה בשנת תשפ"ד למסלול לימודים מלא באחת המסגרות הבאות:
  תואר אקדמי (לימודי סמסטר א' וב' / לימודים באוניברסיטה הפתוחה – מינימום 5 קורסים בכל סמסטר) ולימודי תעודת הוראה המוכרים ע"י המל"ג - רשימת המוסדות הקובעת לעניין זה הינה הרשימה המפורסמת באתר המועצה להשכלה גבוהה.
  לימודי הנדסאי במוסד המוכר ע"י מה"ט.
  קורסים המתוקצבים ומפוקחים ע"י האגף להכשרה מקצועית בזרוע העבודה – משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (למעט סטודנטים אשר קיבלו השתתפות בשכר הלימוד במסגרת "תכנית השוברים").
  לימודים בבתי ספר על תיכוניים לאמנויות המוכרים ע"י משרד התרבות והספורט.
  כיתות י"ג- י"ד בחינוך טכנולוגי על-יסודי בבתי ספר המאושרים על ידי משרד החינוך.
  סמינרים להוראה המפוקחים ע"י משרד החינוך.
  תכנית לימודים להסבת אקדמאים לתעודת רישוי ממשלתית כאחות מוסמכת בבתי ספר לסיעוד המוכרים ע"י משרד הבריאות.
  לימודי קורס מורי דרך במוסד המאושר ע"י משרד התיירות המקנה למסיימים תעודת מורה דרך ארצי מטעם משרד התיירות.
  מסלול לימודים המקנה למסיימיו תעודה מוכרת ע"י קופות החולים ובתי החולים כמקצוע לעניין העסקה בתחום פרא-רפואי ורפואה משלימה.
  היקף שעות הלימוד במסלול כולל לימודים עיוניים והתנסות מעשית (סטאג' פרקטיקה) לא יפחת מ- 1,500  שעות במצטבר.  הלימודים יפרסו על שתי שנות לימוד אקדמיות לפחות ולא פחות מארבעה סמסטרים.
 • 140 שעות התנדבות בקהילה:
  זכאות לפעימה ראשונה, תחייב את הסטודנט לממש 25% שעות התנדבות עד לסוף חודש דצמבר 2023 ומינימום 50% שעות התנדבות עד 28/02/2024.
  זכאות לפעימה שנייה, תחייב את הסטודנט לממש 75% שעות התנדבות עד לסוף חודש מאי 2024 ומימוש 100% שעות התנדבות עד 31/07/2024.
  הסטודנט מחוייב בדיווח שעות ההתנדבות לא יאוחר מה – 5 לכל חודש.

  * בהתנדבות הדורשת ליווי וחניכה במגוון מוסדות בהם נמצאים קטינים/ות ו/או חסרי ישע, תידרש הצהרה מהמשטרה על העדר עבירות מין עבור כל גבר מעל גיל 18.
  למנהל תוכנית המלגות שיקול דעת בלעדי בנוגע להחלטה על סוג ההתנדבות, המקום והאופן בו תתבצע ההתנדבות. ההחלטה תתקבל בין היתר לאחר אימות כלל הנתונים/ראיונות אישיים,
  בקשת הסטודנט וצרכי העירייה ומקומות ההתנדבות.

אישורים נדרשים ומצורפים לבקשה​

 • צילום תעודת זהות וספח.
 • אישור לימודים לשנת תשפ"ד (סמסטר א+ב). לימודים באוניברסיטה הפתוחה מחייבים אישור רישום לקורסים. 
 • אישור על שירות/תעודת שחרור משירות צבאי / אזרחי-לאומי.
 • קורות חיים עדכנים ביום הגשת המלגה.
 • חתימה על כתב התחייבות למול מפעל הפיס.
 • לטובת דיון בבקשות למלגה על רקע כלכלי יש לצרף את האישורים הבאים:
  מכתב אישי אשר מתייחס לרקע משפחתי, האם מוכרים לרווחה, מגורי הסטודנט בפועל (שכירות, בית הוריו, אחר), האם עובד, מפרט את מצבו הכלכלי של הסטודנט לפיו הצורך במלגה מחויב לטובת לימודיו (חובה).
  צירוף טופס ריכוז יתרות מהבנק (חובה).
  צירוף טופס עובר ושב מעודכן ל 3 חודשים אחרונים למועד הגשת הבקשה למלגה.
  צירוף אישורים מגורמים מטפלים רלוונטים (עו"ס, פסיכולוג וכו') (רשות).
  אישורים נוספים אשר יש בהם כדי להאיר את מצבו הכלכלי של הסטודנט (לדוגמא: אישורים על חובות, תשובה שלילית לסיוע מתוכניות הרווחה, ממלגות שונות) (רשות). 
  האם מקבל/ת תמיכות כספיות אחרות, שאינן המלגה של העיריה (מלגות נוספות, הנחות ממוסד הלימודים, ועוד) (חובה).
  אישור על ויתור סודיות לגורמי הרווחה (חובה).

 גריעת סטודנט מפרויקט המלגות

 • גריעת סטודנט מפרויקט המלגות יוכל להיעשות ביוזמת הפרט או ביוזמת מנהל התוכנית בגין:
   אי עמידה בקריטריונים של הפרויקט.
  בעיות משמעת.
  אם איזה מהנתונים שנמסרו על ידו לעיל, יתברר כבלתי נכון.
  אם יחול שינוי בנתונים שנמסרו על ידו והשינוי יפסיק את עמידתו בתנאי הסף ו/או את הזכאות לקבלת המלגה מכל סיבה אחרת.
  אם לא יעמוד באיזו מהתחייבויות הנוגעות למשך הפעילות בעבור מתן המלגה ע"פ הנ"ל, במועדים שנקבעו על ידי העירייה.
 • הגריעה תעשה באופן הבא: 
  סיום ביוזמת הפרט: הפרט יעביר מכתב ובו יפרט את בקשתו לסיים את השתתפותו בפרויקט המלגות העירוני.
  סיום ביוזמת מנהל התוכנית: הסטודנט יזומן לשיחה טלפונית/פיזית, בראשות מנהל מחלקת נוער, צעירים וקהילה ו/או מנהל תוכנית המלגות ורכז התחום ההתנדבותי, אשר במסגרתה יידון המשך השתתפותו של הסטודנט בפרויקט.

 לוח הזמנים לפרויקט המלגות

פתיחת ההרשמה 14/08/2023 | סגירת ההרשמה 14/09/2023 בשעה 12:00 - בקשה שתוגש לאחר מועד זה לא תתקבל.

כנס מלגות -

ועדה למלגה על רקע כלכלי וההגרלה תתקיים בסוף ספטמבר ותתבצע תחת פיקוח של רואה חשבון.

שיבוצים (כולל ראיונות במקומות ההתנדבות הרלוונטים) – תשלח הודעה לאחר ההגרלה.

תחילת פעילות ההתנדבות 22/10/2023 | סיום פעילות ההתנדבות 31/07/2024

תשלום:
01/04/2024 תשלום פעימה ראשונה עם סיום 70 שעות התנדבות - 5000 ש"ח 
30/11/24 תשלום פעימה שניה עם סיום 70 שעות התנדבות נוספות - 5000 ש"ח 
סה"כ 10.000 ש"ח עבור 140 שעות התנדבות

 

הליך הגשת הבקשה

הבקשה תוגש דרך אתר האינטרנט העירוני - מחלקת נוער צעירים וקהילה.  
יש למלא את כל השדות הנדרשים ולצרף את האישורים הרלוונטיים להמתין ולוודא עד שכל הקבצים עולים למערכת.

 רק בקשות שתמולאנה כנדרש תיבדקנה ותועברנה להגרלה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל או בטלפון
עידו ברוכשטיין 052-6878671 [email protected]
שרית קרקו 09-8894653 [email protected]

בהצלחה רבה ושנה מלאת עשייה.

yes טופס מקוון למילוי בקשה להצטרף לפרויקט המלגות תשפ"ד