הסדר פשרה היטל תיעול

לצפייה בהסדר פשרה לחץ כאן.

לצפייה בפסק הדין לחץ כאן.


הודעה בדבר בקשה לאישור הסכם פשרה

מתאריך 16/09/18
לפי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות") בעניין ת.מ. 9873-07-14 גראס ואח` נ` עירית הוד השרון
הודעה בדבר אישור בקשה לאישור הסכם פשרה
לפי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות")
בעניין ת.מ. 9873-07-14 גראס ואח` נ` עירית הוד השרון
ניתנת בזאת הודעה בהתאם לסעיף 25(א)(4) לחוק תובענות ייצוגיות, כי ביום 31.7.18 אישר בית המשפט לעניינים
מינהלים בתל אביב ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה (להלן: "הסכם הפשרה") שנחתם בעניין התובענה
שהוגשה בת.מ. 9873-07-14 גראס ואח` נ` עירית הוד השרון (להלן: "התובע המייצגת" ו"המשיבה" בהתאמה) והבקשה לאשרה כייצוגית (להלן: "התובענה" ו"הבקשה לאישור"). 

בתובענה ובבקשה לאישור נטען, בין היתר, כי המשיבה מחזיקה בידה יתרות זכות, אינה מקזזת אותם מחובות קיימים ואינה מוסיפה להם ריבית והצמדה כחוק.
הקבוצה עליה יחול הסכם הפשרה מוגדרת באופן הבא: כל מי שמיום 7.7.12 ועד ליום 6.7.14 נוצרו לזכותו יתרות זכות בספרי המשיבה (להלן: "התקופה הרלוונטית").
להסכם הפשרה לא הוגשו התנגדויות לפי סעיף 18(ד) לחוק תובענות ייצוגיות.
 

עיקרי הסכם הפשרה

א. כללי
מוסכם על הצדדים, כי הסכם פשרה זה, נועד לסיים את התובענה והבקשה לאישור בפשרה, מבלי שמי מהצדדים
יודה בטענות הצד האחר ו/או יודה בחבות כלשהי, ואשר בכפוף לאישורו של בית המשפט, יביא לידי גמר ההליכים
בתובענה ובבקשה לאישור, הכל על פי תנאי הסכם הפשרה.

ב. התחייבויות המשיב
בהתאם לאמור לעיל הוסכם, כי המשיבה תשלים את השבת יתרות הזכות של חברי הקבוצה המצויות בידה, בין אם
באמצעות קיזוז הסכומים למול חובות קיימים ואם באמצעות השבתם בפועל בתוך 6 חודשים מיום אישור הסכם הפשרה.
בהתאם להוראת בית המשפט הנכבד, בחלוף תקופה האמורה של 6 חודשים, תוסיף המשיבה ותפעל לאיתור הנישומים במשך 12 חודשים.
כספים שלא יאותרו בעליהם לאחר התקופה הנדונה, ולאחר שהצדדים יגישו בעניין דיווח לבית המשפט הנכבד, יועברו לקרן לניהול כספים.

ג. עיון בהסכם הפשרה
האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסכם הפשרה. הנוסח המלא של הסכם הפשרה ופסק הדין הוא המחייב.
בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם הפשרה ופסק הדין לבין האמור בהודעה זו, יקבעו הוראות הסכם הפשרה ופסק הדין.
הסכם הפשרה ופסק הדין עומדים לעיון בפנקס התובענות הייצוגיות וכן במשרדי באי כוח הצדדים בתיאום מראש, לפי הכתובות המפורטות להלן:
משרד ב"כ התובע המייצג עוה"ד עידו שטיינר ורביב רוזנברג - רחוב מעלה השחרור 7, חיפה, טל`: 04-8265777; פקסימיליה: 04-8265776.
משרד ב"כ המשיבה משרדי עירית הוד השרון - רחוב יהושוע בן גמלא 34, הוד השרון, 45100 טלפון: 09-7759589; פקסימיליה: 09-7759543
תוכן הודעה זו אושר על ידי בית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב (כבוד השופטת שושנה אלמגור) והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו מיום 31.7.18