מדי שנה מתאבדות/ים בישראל למעלה מ 500 - אישה ואיש ולמעלה מ 6,000 - מבצעות/ים ניסיון התאבדות.
כל מקרה התאבדות מותיר אחריו "אדמה חרוכה" בסביבתו הקרובה של אותו אדם, אשר משפיעה על חייהן/ם ורווחתן/ם של אלפי אנשים לאורך שנים.
בדצמבר 2013 עברה החלטת ממשלה במסגרתה, מניעת אובדנות הוכרזה כאינטרס לאומי לו שותפים משרדי הממשלה והרשויות המקומיות.
בעקבות החלטה זו, בשנת 2014 החלה לפעול התכנית הלאומית למניעת התאבדויות.
התכנית מובלת ע"י משרד הבריאות בשיתוף משרדי ממשלה נוספים.
התכנית הציבה לעצמה שלוש מטרות מרכזיות:

 

  1. איתור יזום של אנשים מכל קבוצות הגיל המצויים בסכנת התאבדות
    והפנייתם לאבחון רב מערכתי לקבלת שירותים במטרה למנוע ניסיון התאבדות.
  2. שיפור הרצף הטיפולי בין המערכות, לאחר ביצוע ניסיון התאבדות במטרה למנוע ניסיון נוסף.
  3. יצירת שיח נורמטיבי למניעת התאבדות ושיפור יכולות ההתמודדות של אותם אנשים עם מצוקות ומשברים.


הוד השרון הצטרפה לתכנית באוגוסט 2019 והינה אחת מ-100 הרשויות בהן פועלת התכנית.
יישום התכנית בהוד השרון
בהוד השרון הוקמה וועדת היגוי אשר פועלת בליווי מקצועי של היחידה למניעת אובדנות במשרד הבריאות ובהשתתפות - אגף חינוך, אגף רווחה ושירותים חברתיים, אגף ביטחון, השפ"ח, מחלקת נוער וצעירים וקהילה, המחלקה למניעת אלימות, סמים ואלכוהול, מחלקת התנדבות ומשאבי קהילה, סיירת הורים, הנהגות ההורים, מתנדבות, מתנדבים ועוד.
הוועדה בנתה 3 רצפים טיפוליים בעת זיהוי אדם אובדני:
רצף לתלמידות ותלמידים במסגרות הפורמליות, לילדים ונוער במסגרות הלא פורמליות, ורצף למבוגרים.
עלון מניעת אובדנות 

yes התוכנית הלאומית למניעת אובדנות בהוד השרון

yes רצף טיפולי בני נוער, חינוך בלתי פורמלי

yes רצף טיפולי חינוך פורמלי

yes רצף טיפולי למניעת אובדנות מבוגרים

בעלון זה תוכלו להתרשם מהרצפים שנבנו, על פיהם יש לנהוג בעת זיהוי אדם אובדני.
במסגרת ועדת ההיגוי אנו פועלים להרחבת הכשרות לשומרות/י סף. 
כמו כן, יזמה הוועדה הכשרות לעו"ס של אגף הרווחה והשירותים החברתיים, להורים בקהילה ובמהלך החודשים הקרובים יוכשרו, במספר הכשרות, בעלות/י תפקידים ומתנדבים בתחומים השונים, לזיהוי אדם עם נטיות אובדניות, ויקבלו הנחיות כיצד לפעול במקרה כזה.