הודעה בדבר קבלת הצעות לנכסים להשכרה

עיריית הוד השרון מזמינה בעלי זכויות בנכסים בעיר להגיש לעירייה הצעות לנכסים להשכרה למטרת משרדי עירייה אשר עונים על הצרכים הבאים:

 1. מיקום ברחבי העיר בשטח בנוי של כ- 70-150 מ"ר
 2. נכס מונגש לנכים ולבעלי מוגבלויות.
 3. תקופת השכירות – 24 חודשים עם אופציה להארכת תקופת השכירות בשתי תקופות נוספות בנות 12 חודשים כל אחת.

את ההצעה יש להגיש בכתב ולציין בה את הנתונים הבאים:

 1. כתובת הנכס וגוש/ חלקה.
 2. שטח בנוי במ"ר.
 3. תיאור הנכס.
 4. דמי השכירות המבוקשים למ"ר בשקלים לא כולל מע"מ.
 5. מאפיינים רלוונטיים נוספים.

להצעה יש לצרף את המסמכים הבאים:

 1. נסח רישום מקרקעין או מסמך אחר המעיד על זכויות המציע בנכס.
 2. תשריט הנכס
 3. הצהרה בדבר היותו של הנכס תואם להיתר בניה ולשימוש המבוקש.
 4. שובר תשלום ארנונה אחרון.

בעלי זכויות בנכסים המעוניינים להציע נכס להשכרה כאמור, רשאים להגיש הצעות במעטפות סגורות עד ליום א' 22.1.2023 בשעה 12:00 למשרדי מחלקת נכסים, רח' בן גמלא 28, הוד השרון.

אין בהליך פניה לקבלת מידע זה, או בפעולות שינקטו על פיו, כדי ליצור מחויבות כלשהי של עיריית הוד השרון כלפי גורם כלשהו, ו/או לחייב את העירייה בכל דרך שהיא להתקשר עם גורם כלשהו.

בחירת הנכס תעשה בהתאם לשיקול דעתה של העירייה ועל פי התאמת הנכס לצרכי העירייה.

אין בהליך זה כדי להגביל את שיקול דעתה המלא והמוחלט של העירייה לפנות לגורמים אחרים ו/או נוספים לקבלת הצעות.

העירייה תהא רשאית לבטל הליך זה בכל עת לפי שיקול דעתה ללא חובת הנמקה וכן תהא רשאית לבקר בנכסים או בחלקם, לנהל מו"מ עם המציעים כולם או חלקם, ככל שתמצא לנכון.

לשאלות ו/או הבהרות ניתן לפנות למחלקת נכסים בטל 8894168 09

על הליך זה לא חלים דיני המכרזים.

עיריית הוד השרון